Forfatter Arkiver: BachmannPartners

Anvendelse af 15 %-reglen ved overdragelse af næringsejendomme

Fordelene ved at være i næring med ejendomme er nu blevet endnu større efter Landsskatterettens afgørelse, hvor Skattestyrelsens årelange praksis tilsidesættes. Parter kan værdiansætte og overdrage fast ejendom mellem nærtstående til en pris +/- 15 % af den offentlige ejendomsvurdering. Reglen gør det muligt for forældre at generationsskifte en ejendom til deres børn til 15 […]

Hvornår skal der betales dækningsafgift?

Højesteret har i en dom af 22. april 2022 konkluderet, at der skulle betales dækningsafgift for anvendelse af lokaler, der blev brugt til yogaundervisning. Dommen medvirker til nærmere at fastlægge, hvilke ejendommes anvendelse, der udløser betaling af dækningsafgift. Dommen medfører formentlig, at området for ikke-dækningsafgiftspligtige ejendomme er stærkt begrænset. Sagen drejede sig om FOF København, […]

Salg af anparter efterfulgt af likvidation var ikke omgåelse

I et nyt bindende svar kom Skatterådet frem til, at et salg af anparter til eget holdingselskab efterfulgt af en likvidation ikke var omgåelse af ligningslovens § 3, da Spørger var hjemmehørende i et DBO-land. Ligningsloven indeholder i § 3 en generel omgåelsesklausul, hvor selskaber mv. ved indkomstopgørelsen skal se bort fra arrangementer, der er […]

Fejlekspedition skulle ikke beskattes som aktionærlån efter LL § 16 E

Skatterådet har i to nye bindende svar fundet, at overførsler fra selskaberne til hovedaktionærerne skulle anerkendes som fejlekspeditioner og ikke et ulovligt kapitalejerlån, da der blev foretaget hurtige videreoverførsler. Et aktionærlån behandles efter skattelovgivningens regler som en hævning uden tilbagebetalingspligt. Det betyder, at lånet i stedet behandles som en overførsel af værdier fra selskabet til […]

Levering af momsfri bygning med tilhørende jord eller levering af momspligtig byggegrund?

Landsskatteretten har i en række nylige sager vurderet, om der skulle lægges moms på leverancer på fast ejendom. For det første har der været sager om leverancer af bygninger med tilhørende jord, hvor bygningerne var i deres ”alderdom”. For det andet har der også været sager om leverancer af ”fundamentsgrunde” med fundamenter opført før 1. […]

Anbefalinger til en flerårsaftale for skattevæsenet

Det såkaldte ekspertudvalg med Merete Eldrup som formand, som skulle komme med et oplæg til en flerårsaftale for skattevæsenet, har netop afgivet sine anbefalinger. De store administrative og kontrolmæssige problemer inden for skatteadministrationen har givet anledning til en række politiske initiativer siden 2015. Dels er der tilført betydelige nye bevillinger, dels er der gennemført en […]

Er skærme til hjemmearbejde skattepligtigt for medarbejderen?

Mange medarbejdere har under Covid-19 vænnet sig til at arbejde hjemmefra. Det at arbejde hjemmefra har åbnet mange muligheder fremadrettet, og mange har i den forbindelse fået stillet computerskærme til rådighed for hjemmearbejdet. Spørgsmålet er om computerskærme til brug for hjemmekontoret anses som et skattepligtigt personalegode. I et nyt bindende svar tog Skatterådet stilling til […]

Landsskatteretten underkender Skattestyrelsens praksis vedrørende moms på fast ejendom

Landsskatteretten har i en ny afgørelse fastslået, at fast ejendom kan sælges momsfrit, selvom der ved købsaftalens indgåelse var en betingelse, at et søsterselskab skulle stå for nedrivning og ny opførsel af ejendomme på den frasolgte andel af ejendommen. Det forhold at selskaberne var koncernforbundne, ændrede altså ikke på det faktum, at salget af ejendommen […]

Hensigten med købet af en fast ejendom afgør ikke den momsmæssige behandling

To nye afgørelser fra Landsskatteretten om moms på salg af fast ejendom understreger, at købers hensigt med hel eller delvis nedrivning af en eksisterende bygning ikke kan føre til, at salget af den faste ejendom skal anses som salg af en byggegrund. Hvis der er en gammel bygning på ejendommen, er det Landsskatterettens opfattelse, at […]

Syn og skøn i skattesager kan være afgørende for at vinde sagen

To afgørelser fra Landsskatteretten understreger betydningen af syn og skøn i skattesager. Begge sager omhandlede fradrag for underskud i landbrugsvirksomheder og en stillingtagen til, om landbrugsvirksomhederne kunne anses som erhvervsmæssige virksomheder. Ved vurderingen af om et deltidslandbrug anses for at være erhvervsmæssigt drevet i skattemæssig henseende, lægges der bl.a. vægt på, om den konkrete drift […]