Forfatter Arkiver: BachmannPartners

Næringsejendomme omfattes af 15%-reglen

Det har hidtil været omdiskuteret, hvorvidt 15%-reglen finder anvendelse på næringsejendomme, idet Skattestyrelsen har indtaget det standpunkt, at reglen ikke kan anvendes ved overdragelse af næringsejendomme. I en nyligt offentliggjort dom maner Vestre Landsret foreløbig al tvivl i jorden og fastslår, at status som næringsdrivende med ejendomme ikke udgør en særlig omstændighed, der undtager anvendelsen […]

Minimumsskat for multinationale koncerner behandles nu i Folketinget

EU har vedtaget et direktiv, der sætter en effektiv bund under selskabsskatten for store multinationale koncerner. Skatteminister Jeppe Bruus fremsatte lovforslaget, som blev førstebehandlet den 14. november 2023. I oktober 2021 tilsluttede Danmark og 135 andre lande sig OECD-aftalen om beskatning af den digitale økonomi. Aftalen indebar blandt andet en global standard for minimumsbeskatning på […]

Skattenedsættelser på generationsskifte og retskrav på værdiansættelse af familieejede virksomheder.

Regeringen har varslet en nedsættelse af skatten på generationsskifte af virksomheder, ligesom virksomhedsejere får et retskrav på en skematisk model for værdiansættelse af familieejede virksomheder med ikrafttrædelse d. 1. januar 2025. Af regeringsgrundlaget fremgår det, at bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af virksomheder skal nedsættes fra 15 procent til 10 procent. Denne nedsættelse forventes at […]

Straffesager og klagesager kan behandles sideløbende

Skattestyrelsen justerer i et nyt styresignal kriterierne om behandling eller berostillelse af straffesager i Skattestyrelsen, når der er en klagesag over den underliggende materielle afgørelse. Efter justeringen af kriterierne vil hovedreglen være, at straffesager og klagesager kan behandles sideløbende. Hvis en skatteyder har klaget over Skatteforvaltningens afgørelse i en skatte- eller afgiftssag, hvor Skatteforvaltningen samtidig […]

Nye regler på motorområdet

Arbejder du eller din virksomhed indenfor autobranchen, skal du være opmærksom på, at regeringen netop har fremsat lovforslag om en række ændringer på motorområdet, der efter vores vurdering bestemt ikke gør retsstillingen bedre for selvanmeldere. Regeringen har fremsat forslag om, at det ikke skal være muligt for selvanmeldere at ændre i måneds-angivelsen for afgiftsberigtigede køretøjer […]

Adgang til genoptagelse af afgørelser om nægtelse af eksportgodtgørelse

Har du eller din virksomhed fået afslag på en anmodning om udbetaling af eksportgodtgørelse eller krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt eksportgodtgørelse, fordi køretøjet først var dokumenteret udført 3 måneder efter, at køretøjet var anmeldt til eksport, kan der nu søges om genoptagelse. Motorstyrelsen har netop offentliggjort et Styresignal, hvor Motorstyrelsen ændrer praksis, således at […]

Stutterier og hold af væddeløbsheste – Nye skattemæssige regler og problemer

Bachmann/Partners har netop fået publiceret en artikel i Magasinet Tölt, der belyser de skattemæssige konsekvenser, som de nye kategoriseringer kan have for stutterier og hobbylandbrug og belyser desuden de skattemæssige udfordringer, der kan være ved, at Skattestyrelsen kvalificerer stutterier og hold af heste som hobbyvirksomhed. Klik på nedenstående link for at læse artiklen:

Overdragelse af udlejet stuehus på landbrugsejendom gav ikke ret til nedsat gaveafgift.

Højesteret har den 1. september 2023 afsagt dom i en principiel sag om betaling af gaveafgift af værdien af et stuehus på en landbrugsejendom, der blev gaveoverdraget med skattemæssig succession. Højesterets flertal fastslog, at der ved overdragelsen skulle betales fuld gaveafgift af landbrugsejendommens stuehus, der på overdragelsestidspunktet var udlejet til beboelse, idet stuehuset ikke var […]

Ny praksis om skattefritagelse for lønindkomst fra udlandet

Østre Landsret har i en principiel dom af 6. december 2022 fortolket rækkevidden af ligningslovens § 33 A. Efter denne bestemmelse er der skattefritagelse for lønindkomst, der er erhverves under ophold i udlandet, når en række betingelser er opfyldt. I fortsættelse af Østre Landsrets dom har Skattestyrelsen den 1. september 2023 sendt et udkast til […]

OBS: Er du én af de virksomheder, der snart mister adgangen til Motorregistret?

Fra 1. november 2023 skal virksomheder logge ind i motorregisteret med MitID Erhverv. Hvis virksomheden ikke er gået fra NemID-medarbejdersignatur til MitID Erhverv inden udgangen af oktober måned, mister virksomheden sin adgang til at logge på Motorregistret og kan herefter ikke indregistrre og afgiftsberigtige køretøjer. Motorstyrelsen har meddelt, at de kan se, at mange virksomheder […]