Forfatter Arkiver: BachmannPartners

Bør omkvalificering af hobbyvirksomhed være afskåret fra anvendelse af brugtmomsordningen

Landsskatteretten har den 23. september 2020 truffet afgørelse om, at brugtmomsordningen ikke kunne anvendes i en pensionists hobbyvirksomhed, da hverken de regnskabsmæssige krav eller fakturakravene var opfyldt. Aktiviteten i virksomheden blev af SKAT ikke betragtet som værende hobby, men derimod som en almindelig momspligtig virksomhed. Den pågældende sag vedrørte en pensionist, som i 2014 og […]

Her er mine dystre spådomme om de nye ejendomsvurderinger

Skrevet af advokat Peter Loft. Publiceret på altinget.dk den 6. november 2020. Skatteminister Morten Bødskov (S) afgav i sidste uge et svar til Folketinget, hvoraf det fremgik, at de nye og længe ventede ejendomsvurderinger ikke bliver ret meget bedre end de stærkt kritiserede, næsten ti år gamle, vurderinger. Systemet er blevet langt dyrere end forventet, […]

Transfer pricing-dokumentation – Væsentlig skærpelse af dokumentationspligt

I oktober 2020 fremsatte regeringen et nyt lovforslag (L 28) om ændring af reglerne for indlevering af transfer pricing-dokumentation. Ændringen betyder – hvis den vedtages i sin nuværende form – at det bliver strafbart for virksomheden ikke at udarbejde og indsende transfer-pricing dokumentationen senest 60 dage efter indlevering af oplysningsskemaet (tidligere selvangivelsen). Reglerne om transfer […]

Generationsskifte – Sidste chance inden ny praksis for A/B-modeller træder i kraft (Gevinstmulighed)

I august 2020 udsendte Skattestyrelsen et styresignal, der varslede en praksisændring af den i praksis udviklede A/B-model. Styresignalet indeholdt en beskrivelse af den nye praksis for værdiansættelsen i A/B-modeller. Den nye praksis træder i kraft fra den 28. februar 2021. A/B-modeller er ofte blevet anvendt i forbindelse med generationsskifter, hvor enten succession er udelukket eller […]

Hvornår er bistand ved salg af kapitalandele momsfritaget?

Skrevet af advokat, partner Diana Mønniche De fleste virksomheder, som sælger kapitalandele i et selskab, vil ikke have adgang til fradrag for moms af udgifter til rådgiverbistand, som har været knyttet til salget af kapitalandelene. Det er derfor aktuelt at få afklaret, hvorvidt den købte bistand fra advokater m.fl. er fritaget for moms efter momslovens […]

Krav om indberetning af salg- og udbudspriser for køretøjer

På regeringens lovprogram for 2020-2021 er der et lovforslag på motorområdet, der skal fremsættes i oktober. En del af dette lovforslag udmønter den politiske aftale fra juni 2020 mellem alle Folketingets partier om styrkelse af motorområdet. En del af lovforslaget går ud på, at erhvervsdrivende, der sælger brugte motorkøretøjer, til brug for etableringen af det […]

Ændring af toldsynsrapportens gyldighed

På regeringens lovprogram for 2020-2021 er der et lovforslag på motorområdet, der skal fremsætte i oktober . En del af dette lovforslag udmønter den politiske aftale fra juni 2020 mellem alle Folketingets partier om styrkelse af motorområdet. En del af lovforslaget går ud på, at det ved import af køretøjer foreslås, at toldsynet af køretøjer […]

Indførelse af tidsfrist på 7 dage til ansøgning om værditabsregulering

På regeringens lovprogram for 2020-2021 er der et lovforslag på motorområdet, der skal fremsættes i oktober. En del af dette lovforslag udmønter den politiske aftale fra juni 2020 mellem alle Folketingets partier om styrkelse af motorområdet. En del af lovforslaget går ud på at fastsætte en ansøgningsfrist på 7 dage til at søge om værdibaseret […]

Oplysninger om gæld, som inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden

På regeringens lovprogram for 2020-2021 er der et lovforslag på motorområdet, der skal fremsættes i oktober. En del af dette lovforslag udmønter regeringens udspil fra februar 2020: ”Vanvidskørsel skal stoppes”. Med dette forslag foreslås det at indføre en mulighed for adgang til eSkatData for en afgrænset kreds af virksomheder, der driver virksomhed med leasing af […]

Lagerbeskatning af ejendomsselskaber

Fra 2023 indføres der lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer. Det kan du læse mere om her. Af den politiske aftale fra 10. oktober 2020 fremgår det, at selskabers beskatning af fast ejendom først sker, når en gevinst realiseres ved salg af ejendomme og at selskaber kan undgå beskatningen af ejendomsavancer ved at placere ejendomme i datterselskab […]