Forfatter Arkiver: BachmannPartners

Overgangsregler i forbindelse med ændring af registreringsafgiftsloven

Folketinget vedtog den 9. februar 2021 lovforslag nr. L 129, der gennemfører dele af den aftale om grøn omstilling af vejtransporten, som blev indgået den 4. december 2020. I forbindelse med ændringen af registreringsafgiftsloven er der indført en række overgangsbestemmelser, som vil blive gennemgået nedenfor. Håndtering af indregistrering af køretøjer frem til lovens ikrafttrædelse Ændringerne […]

Tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved omstruktureringer i skattetransparente enheder

Højesteret har den 2. februar 2021 afsagt dom i en sag, hvor spørgsmålet var, om en tilførsel af aktiver (fast ejendom) fra et interessentskab til et kommanditaktieselskab skulle udløse procentafgift efter reglerne i tinglysningsafgiftsloven eller om overdragelsen alene udløste den faste afgift. Højesteret gav interessentskabet medhold i, at overdragelsen ikke udløste procentafgift. Et interessentskab foretog […]

Vanvidskørsel med retssikkerheden skader tilliden til skattevæsenet

Skrevet af advokat Peter Loft. Publiceret den 31. januar 2021 på altinget.dk. Berlingske bragte den 21. og 22. januar to artikler om, at tilliden til skattevæsenet fortsat er faldende til det hidtil laveste niveau. Skatteminister Morten Bødskov (S) udtalte i den forbindelse, at tilliden skal genskabes ved at sørge for, at skattevæsenet er i stand […]

Politisk aftale om erstatning til minkavlere – skattemæssige perspektiver

Der blev den 25. januar 2021 indgået en politisk aftale om at yde fuldstændig erstatning til minkavlere og følgeerhvervene som følge af regeringens beslutning fra november 2020 om at aflive alle mink på danske minkfarme. Dette gælder uanset om der juridisk set er tale om ekspropriation efter grundlovens § 73 eller ej. Efter den politiske […]

Tilbagebetaling af afgifter opkrævet i strid med EU-retten

EU-Domstolen afsagde i oktober 2020 en dom, der giver fortolkningsbidrag til den situation, hvor en medlemsstat har opkrævet afgifter i strid med EU-retten og hvor en afgiftspligtig søger om at få tilbagebetalt denne ulovligt opkrævede afgift. I den pågældende sag var der fastsat en frist på ca. 1 år til at søge om tilbagebetaling af […]

Myndigheder får flere beføjelser på skatteområdet. Det svækker borgernes retssikkerhed

Af advokat Peter Loft, Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab, tidl. departementschef i Skatteministeriet. Publiceret søndag den 24. januar 2021 i Morgenavisen Jyllands-Posten. Skatteminister Morten Bødskov gør sig store anstrengelser for at genoprette tilliden til skattevæsenet. Spørgsmålet er imidlertid, om dette lader sig gøre, så længe der ensidigt fokuseres på at sikre skattevæsenet tilstrækkelige ressourcer og kontrolværktøjer, så ingen […]

Hjælp til erhvervslivet vil møde indædt modstand i rød blok

Skrevet af advokat Peter Loft. Publiceret den 19. januar 2021 på altinget.dk. En skønne dag er der vel så meget kontrol over corona-virussen, at samfundet så småt kan begynde at åbne igen. De mange hjælpeordninger har betydet, at de fleste virksomheder har kunnet overleve – omend ofte i dvaletilstand. Men vi har til gode at […]

Jagten på de forsvundne skattekroner er langt fra lukrativ

Skrevet af advokat Peter Loft, Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab. Publiceret den 14. december 2020 på altinget.dk. Skatteministeriet har 2. december sendt et såkaldt orienterende aktstykke til Folketingets Finansudvalg, hvori ministeriet orienterer om fremdriften i det store sagskompleks, som skal sikre tilbagebetalingen af flest mulige af de 12,4 milliarder kroner, som Skattestyrelsen er blevet unddraget i forbindelse med […]

Registreringsafgiften for køretøjer bliver delvist omlagt til en teknisk baseret afgift

Regeringen har den 4. december 2020 indgået en aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ændrede bilafgifter mv. Ændringerne har virkning for biler, der indregistreres fra den 18. december 2020. Afgiften beregnes i en overgangsperiode efter de i øjeblikket gældende regler, idet der efterfølgende vil blive foretaget tilbagebetaling eller efteropkrævning, når lovforslaget er […]

Beregning af registreringsafgift for plugin- og hybridbiler

Der har tidligere været adgang til at beregne registreringsafgiften for nye og brugte køretøjer i Motorregistreret. Denne facilitet har imidlertid været ude af drift i en længere periode, hvorfor der som forhandler er væsentligt mere arbejde forbundet med at beregne afgiften for brugte plugin- og hybridbiler. Vi har løbende været i kontakt med Motorstyrelsen for […]