Forfatter Arkiver: BachmannPartners

Kreditorskifte i et aktionærlån fra datterselskab til moderselskab udgør ikke et nyt aktionærlån

Skattestyrelsen har udstedt et styresignal som følge af, at Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i en retssag om beskatning af aktionærlån. Styresignalet beskriver den nye praksis i det tilfælde, hvor et aktionærlån bliver overført fra et datterselskab til et moderselskab ved et kreditorskifte. En hovedaktionær, der optager lån i eget selskab, skal som udgangspunkt […]

Registreringsafgift – hvornår foreligger der sikker hjemmel?

Vi har på baggrund af en nyligt vundne retssag i Østre Landset udgivet en faglig artikel i SR-SKAT med vores bidrag til en analyse vedr. lovfortolkningen af registreringsafgiftslovens §§ 7 b og 7 c i forbindelse med udbetaling af godtgørelse af registreringsafgifter ved eksport af brugte køretøjer og vores syn på myndighedernes meget uheldige ageren […]

Højesteret tilsidesætter værdiansættelse efter 15%-reglen

Højesteret har i en dom af 18. oktober 2022 fundet, at skattemyndighederne ikke skulle respektere en værdiansættelse på grundlag af den seneste offentlige vurdering og 15 %-reglen, hvor ejendommen blev solgt umiddelbart efter til en væsentlig højere værdi. Ved gaveafgiftsberegning i forbindelse med overdragelse af fast ejendom til nærtstående familiemedlemmer og arvinger i dødsboer er […]

Højesteret fastslår, at løbende (brutto)hævninger via en mellemregningskonto udgjorde ulovligt aktionærlån

Højesteret har i en dom af 30. august 2022 fastslået, at løbende hævninger via en mellemregning, hvorved en eneaktionærs gæld til sit selskab blev forøget eller der opstod ny gæld, ikke skulle opgøres på en særskilt skattemæssig mellemregningskonto. Hævningerne skulle derimod opgøres efter et bruttoprincip. Problemstillingen har været, om en kontrollerende aktionærs hævninger i sit […]

Skatteministeriet har ikke anket Østre Landsrets dom vedrørende underkendelse af Motorstyrelsens praksis om godtgørelse af registreringsafgift

Vi har tidligere oplyst, at Østre Landsret den 8. juli 2022 har afsagt dom i en principiel sag om godtgørelse af registreringsafgift. Ankefristen for denne dom er nu udløbet og Skatteministeriet har valgt ikke at anke dommen. Dommen vil derfor få betydning for rigtig mange virksomheder, som enten ikke har fået udbetalt den godtgørelse, som […]

Vunden sag: Ny dom fra Østre Landsret underkender Motorstyrelsens praksis om godtgørelse af registreringsafgift

Østre Landsret har den 8. juli 2022 afsagt dom i en principiel sag om godtgørelse af registreringsafgift. En autoforhandler havde i 2016 søgt om eksportgodtgørelse for en række køretøjer. Autoforhandleren fik dog ikke udbetalt godtgørelsen, da skattemyndighederne var af den opfattelse, at der ikke forelå dokumentation for, at køretøjerne var udført af landet på ansøgningstidspunktet. […]

15 %-reglen – Nu en undtagelse frem for hovedreglen

Skattestyrelsen har sendt et udkast til styresignal i høring som følge af en nyere kendelse afsagt af Højesteret. Styresignalet beskriver, hvornår der foreligger særlige omstændigheder, der gør, at Skattestyrelsen ikke anser sig bundet af en værdiansættelse efter 15 %-reglen i værdiansættelsescirkulæret ved familieoverdragelser. Ved gaveafgiftsberegning i forbindelse med overdragelse af fast ejendom til nærtstående familiemedlemmer […]

Anvendelse af 15 %-reglen ved overdragelse af næringsejendomme

Fordelene ved at være i næring med ejendomme er nu blevet endnu større efter Landsskatterettens afgørelse, hvor Skattestyrelsens årelange praksis tilsidesættes. Parter kan værdiansætte og overdrage fast ejendom mellem nærtstående til en pris +/- 15 % af den offentlige ejendomsvurdering. Reglen gør det muligt for forældre at generationsskifte en ejendom til deres børn til 15 […]

Hvornår skal der betales dækningsafgift?

Højesteret har i en dom af 22. april 2022 konkluderet, at der skulle betales dækningsafgift for anvendelse af lokaler, der blev brugt til yogaundervisning. Dommen medvirker til nærmere at fastlægge, hvilke ejendommes anvendelse, der udløser betaling af dækningsafgift. Dommen medfører formentlig, at området for ikke-dækningsafgiftspligtige ejendomme er stærkt begrænset. Sagen drejede sig om FOF København, […]

Salg af anparter efterfulgt af likvidation var ikke omgåelse

I et nyt bindende svar kom Skatterådet frem til, at et salg af anparter til eget holdingselskab efterfulgt af en likvidation ikke var omgåelse af ligningslovens § 3, da Spørger var hjemmehørende i et DBO-land. Ligningsloven indeholder i § 3 en generel omgåelsesklausul, hvor selskaber mv. ved indkomstopgørelsen skal se bort fra arrangementer, der er […]