Månedlig Arkiver: september 2020

Forældelse af strafansvar

Anklagemyndigheden havde sigtet en hovedaktionær for momssvig i forbindelse med selskabets manglende momsindberetninger. Anklagemyndigheden påstod en beløbsmæssig høj bøde, da der var tale om en periode over en længere årrække. Bachmann/Partners indtrådte i sagen som forsvarer, og sagen blev herefter afgjort med en betydeliglavere bøde, da anklagemyndigheden havde overset at størstedelen af perioden var strafferetligt […]

Opgivelse af straffesag – likviditetsudlodning

En tidligere hovedaktionær havde opløst sit selskab, men pga. en misforståelse mellem aktionæren og revisor, var likviditetsudlodningen ikke blevet indberettet korrekt. Skattestyrelsen gjorde gældende, at der var handlet mindst groft uagtsomt. Bachmann/Partners indtrådte som forsvarer i sagen, og Skattestyrelsen opgav efter bevisførelsen at gøre etansvar gældende, da det ikke blev fundet, at der var handlet […]

Ulovligt aktionærlån

Skattestyrelsen fandt i forbindelse med en kontrolsag, at der var tale om ulovlige aktionærlån i forbindelse med samhandel mellem selskabet og hovedaktionæren. Bachmann/Partners fik efter bevisførelsen Skattestyrelsen til at opgive sagen, da der var tale om samhandel på markedsmæssige vilkår.

Bøde for ikke rettidig TP-dokumentation blev nedsat til halvdelen

Anklagemyndigheden havde påstået bøde på kr. 125.000 pr. indkomstår til selskabet for ikke rettidig at have indleveret behørig TP-dokumentation. Byretten fandt, efter proceduren for retten, at en bøde pr. indkomstår ikke var proportionel, uagtet at det i forarbejderne var præciseret som værende den ønskede bødepraksis.

Revisoransvar

Bachmann/Partners bistod en hovedaktionær i en sag om revisoransvar, hvor Vestre Landsret fastslog, at revisionsvirksomheden havde handlet ansvarspådragende ved at opgøre en mellemregning mellem en aktionær og dennes selskab med et forkert beløb, hvorved der opstod et ulovligt kapitalejerlån. Uanset at aktionæren havde udvist egen skyld, kunne tab knyttet til overtrædelsen af forbuddet mod kapitalejerlån […]

Konkurskarantæne

Bachmann/Partners bistod en tidligere direktør i en sag om konkurskarantæne, som kurator havde anlagt moddirektøren. Kurator påstod direktøren pålagt konkurskarantæne. Sø- og Handelsretten frifandt direktøren for den nedlagte påstand. I den pågældende periode, hvor direktøren var registreret som direktør, havde han udvist en kritisabeladfærd, men efter en samlet vurdering fandt Sø- og Handelsretten dog, at […]

Olieafgift

Vi har bistået EU-Kommissionen med fortolkningen af begrebet “energiprodukter” i henhold til energibeskatningsdirektivet i forbindelse med, at Østre Landsret havde rettet henvendelse til EU-Domstolen for at fåen præjudiciel afgørelse om, hvordan energibeskatningsdirektivet skulle fortolkes i relation til, om der skal betales afgift af den energi, som en virksomhed anvender til fremstilling af andre energiprodukter. EU-Domstolen […]

Registreringsafgift – aktindsigt

I forbindelse med en sag om eksportgodtgørelse bistod Bachmann/Partners autoforhandleren i sagen, hvor der opstodbehov for at søge om aktindsigt i de lister over i udlandet genindregistrerede køretøjer, der tidligere har væretindregistreret i Danmark, som udenlandske registreringsmyndigheder månedligt sender til Motorstyrelsen. Motorstyrelsen imødekom ikke anmodningen om aktindsigt, men Landsskatteretten ændrede denne afgørelse,hvorefter de pågældende lister […]