Månedlig Arkiver: februar 2023

Højesterets afviser et selskabs adgang til ordinær og ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser

Højesteret har i en dom af 21. februar 2023 fundet, at en genbeskatning som følge af likvidation af et dansk moderselskabs udenlandske datterselskab ikke var udtryk for en kontrolleret transaktion, der kunne danne grundlag for en ordinær genoptagelse af moderselskabets skatteansættelse. Højesteret fandt endvidere, at Nordea-dommen ikke udgjorde en underkendelse af praksis, der kunne danne […]

Sager om rettidig indsendelse af Transfer Pricing-dokumentation kan nu afsluttes af Skattestyrelsen med bødeforelæg

Bachmann/Partner er i en konkret sag blevet bekendt med at Rigsadvokaten har tilkendegivet i brev af 15. december 2022, at Skattestyrelsen fremadrettet kan afslutte sager om rettidig indsendelse af TP-dokumentation med administrative bødeforelæg. Ændringen vedrører ”kun” den såkaldte grundbøde og medfører, at sagerne ikke længere skal overdrages til politiet og anklagemyndigheden som prøvesager, såfremt den […]

Højesteret sætter rammerne for, hvornår et aktionærlån er optaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition

Højesteret har i en dom af 8. februar 2023 igen taget stilling til, hvad der kan rummes inden for formuleringen ”som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition”, når et aktie- eller anpartsselskab yder et lån til en kapitalejer med bestemmende indflydelse. En rentefordel i selskabets interesse var ikke tilstrækkeligt til at kvalificere lånet som en […]

Hvornår skal der betales skat af lån?

I en sag, som Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab førte for en klient, har Landsskatteretten den 10. februar 2023 truffet afgørelse om, at et lån – der blev ydet fra klientens ægtefælles selskab til klienten – ikke skulle anses som maskeret udbytte til klienten. Den af Skattestyrelsen gennemførte beskatning af klienten bortfaldt derfor i sin helhed. A, som […]

Nyt lovforslag i høring – Prisloft over indtægter fra elproduktionen

Skatteministeriet har den 27. januar 2023 som led kampen mod ”overnaturlige” profitter på elmarkedet sendt et nyt lovforslag i høring. Lovforslaget har til formål at supplere og gennemføre EU-Rådets forordning af 6. oktober 2022 om et nødindgreb for at imødegå høje energipriser, den såkaldte ”nødindgrebsforordning”. Nogle aktører på energimarkedet har de sidste måneder opnået store […]