Månedlig Arkiver: marts 2022

Er skærme til hjemmearbejde skattepligtigt for medarbejderen?

Mange medarbejdere har under Covid-19 vænnet sig til at arbejde hjemmefra. Det at arbejde hjemmefra har åbnet mange muligheder fremadrettet, og mange har i den forbindelse fået stillet computerskærme til rådighed for hjemmearbejdet. Spørgsmålet er om computerskærme til brug for hjemmekontoret anses som et skattepligtigt personalegode. I et nyt bindende svar tog Skatterådet stilling til […]

Landsskatteretten underkender Skattestyrelsens praksis vedrørende moms på fast ejendom

Landsskatteretten har i en ny afgørelse fastslået, at fast ejendom kan sælges momsfrit, selvom der ved købsaftalens indgåelse var en betingelse, at et søsterselskab skulle stå for nedrivning og ny opførsel af ejendomme på den frasolgte andel af ejendommen. Det forhold at selskaberne var koncernforbundne, ændrede altså ikke på det faktum, at salget af ejendommen […]

Hensigten med købet af en fast ejendom afgør ikke den momsmæssige behandling

To nye afgørelser fra Landsskatteretten om moms på salg af fast ejendom understreger, at købers hensigt med hel eller delvis nedrivning af en eksisterende bygning ikke kan føre til, at salget af den faste ejendom skal anses som salg af en byggegrund. Hvis der er en gammel bygning på ejendommen, er det Landsskatterettens opfattelse, at […]

Syn og skøn i skattesager kan være afgørende for at vinde sagen

To afgørelser fra Landsskatteretten understreger betydningen af syn og skøn i skattesager. Begge sager omhandlede fradrag for underskud i landbrugsvirksomheder og en stillingtagen til, om landbrugsvirksomhederne kunne anses som erhvervsmæssige virksomheder. Ved vurderingen af om et deltidslandbrug anses for at være erhvervsmæssigt drevet i skattemæssig henseende, lægges der bl.a. vægt på, om den konkrete drift […]

Beskatning af kryptokunst

I et nyt bindende svar kunne Skatterådet bekræfte, at spørgeren skulle anses som næringsdrivende med køb og salg af kryptokunst, og at vederlaget, som blev betalt i kryptovaluta, skulle beskattes og værdiansættes på det tidspunkt, hvor vederlaget blev modtaget. Kryptokunst er en form for digital kunst, som ikke findes i fysisk form, men derimod som […]

Ikke ulovligt kapitalejerlån, da søskende ikke anses som nærtstående

I en ny afgørelse fandt Landsskatteretten, at ligningslovens § 16 E om ulovlige aktionærlån ikke fandt anvendelse, da søskende ikke anses som nærtstående, og at søsterens ejerandele derfor ikke kunne medregnes ved vurderingen af, om en kapitalejer havde bestemmende indflydelse. Ved vurderingen af om overdragelser fra et selskab til en kapitalejer kan anses som et […]

Travhestehold anset som erhvervsmæssig virksomhed

I en ny afgørelse fandt Landsskatteretten, at en ændret driftsform i en virksomhed med avl og træning af travheste medførte, at der var udsigt til et positivt resultat inden for en kort årrække. Der blev ved afgørelsen lagt vægt på virksomhedens strategiændring, udvidelse samt realistiske og realiserede budgetter. Danske virksomheder, der driver stutteri og hold […]

Begrænset adgang til efterfølgende at udarbejde en korrekt faktura

Landsskatteretten har i en afgørelse fastslået, at det kun er i begrænset omfang, at en virksomhed har adgang til efterfølgende at få udarbejdet en korrekt faktura, hvis det oprindelige salgsdokument ikke opfyldte momsbekendtgørelsens formkrav til en faktura, der skulle anvendes i forbindelse med salg af varer efter brugtmomsreglerne. Konsekvensen ved ikke at opfylde momsbekendtgørelsens formkrav […]

Praksisændring for vederlagskravet i forskerskatteordningen

Østre Landsret har ved dom af 22. december 2021 ændret Skattestyrelsens praksis for, hvornår en skatteyder er berettiget til anvendelsen af forskerskatteordningen. Skatteyderen fik medhold i, at vederlagskravet var opfyldt, selvom lønnen først blev forhøjet ved ny ansættelseskontrakt indgået i det igangværende kalenderår. Forskere og højtlønnede medarbejdere, som en arbejdsgiver rekrutterer fra udlandet, kan under […]

Sjælden dom om successionsrækkefølger og boafgifter

Højesteret har den 28. september 2021 afsagt kendelse i en sag om aktiver indsat i successionsrækkefølge. I kendelsen, der gav skatteyderen (eller rettere skatteyderens dødsbo) medhold, fastslog Højesteret, at ejerandele i to ejendomsselskaber, der var indsat i en successionsrækkefølge, ikke skulle indgå i opgørelsen af særboet efter første modtager og dermed værdiansættes. Successionsrækkefølge er en […]