Månedlig Arkiver: januar 2023

Udbetaling af bonus til medlemmer af et selskab med begrænset ansvar skulle ikke beskattes som aktieindkomst

TryghedsGruppen smba, der er et såkaldt selskab med begrænset ansvar, ejer 45 pct. af aktierne i Tryg A/S. Som kunde hos bl.a. Tryg A/S er man medlem af TryghedsGruppen smba. Højesteret har i en netop offentliggjort dom haft anledning til at bedømme, hvordan bonus, der blev udbetalt fra TryghedsGruppen smba, skulle behandles skattemæssigt. Højesteret fandt, […]

Overdragelse af kapitalandele kunne ikke ske med skattemæssig succession

Højesteret har i en dom af 19. januar 2023 fundet, at et anpartsselskabs investeringer i andele i vindmøller og solceller via partnerselskaber skal anses for at være passiv kapitalanbringelse. En anpartshaver kunne derfor ikke med skattemæssig succession overdrage anparter i selskabet til sine børn, idet grænsen for passiv kapitalanbringelse var overskredet. Ved generationsskifte af selskaber […]

Adgang til nedslag i tinglysningsafgift på fast ejendom for interessentskaber og kommanditselskaber

Står du overfor en omstrukturering af dit interessentskab eller kommanditselskab, der indebærer tinglysning af adkomstændringer på fast ejendom, eller er dit selskab tidligere blevet opkrævet en variabel tinglysningsafgift, så er der måske godt nyt. Skattestyrelsen har netop offentliggjort et styresignal, som kan have betydning for skattetransparente selskaber, der skal tinglyse adkomstændringer på fast ejendom. Ved […]

Ny Højesteretsdom cementerer ringe retssikkerhed for borgere og virksomheder i skattesager. Ingen mulighed for deponering eller indbetaling af skattekrav i vundne sager, som Skatteministeriet ind-bringer for domstolene eller anker.

Højesteret har i en dom af 9. januar 2022 fastslået, at en skatteyder ikke har mulighed for at deponere det omstridte beløb, f.eks. ved indsættelse på skattekontoen og herved undgå forrentning indtil det tidspunkt, hvor domstolene måtte give Skatteministeriet medhold. Der hersker en retssikkerhedsmæssig udfordring i sager, hvor Skatteministeriet indbringer en sag for domstolene, som […]

Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende i skatteretlig forstand

Højesteret har i en dom af 8. december 2022 fundet, at hollandske dykkere, som udførte projektarbejde i Nordsøen, var lønmodtagere og ikke selvstændigt erhvervsdrivende i skatteretlig forstand. Virksomheden hæftede derfor for den manglende betaling af A-skat og AM-bidrag. Et selskabs forpligtelse til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af de vederlag, som selskabet udbetaler til sin […]

Nedsættelse af bo- og gaveafgift ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og annullering af lovforslag om lagerbeskatning af ejendomsselskaber.

Den nye SMV-regering har i december 2022 publiceret sit regeringsgrundlag – ”Ansvar for Danmark. Det politiske grundlag for Danmarks regering”. Regeringsgrundlaget beskriver en række tiltag, der vil få stor indflydelse på forestående overdragelser af familieejede virksomheder og beskatning af ejendomsselskaber. Regeringsgrundlaget kan tilgås her. Etablering af nyt erhvervsstøttesystem Regeringen vil som led i et nyt […]