Tag Arkiver: generationsskifte

Overdragelse af kapitalandele kunne ikke ske med skattemæssig succession

Højesteret har i en dom af 19. januar 2023 fundet, at et anpartsselskabs investeringer i andele i vindmøller og solceller via partnerselskaber skal anses for at være passiv kapitalanbringelse. En anpartshaver kunne derfor ikke med skattemæssig succession overdrage anparter i selskabet til sine børn, idet grænsen for passiv kapitalanbringelse var overskredet. Ved generationsskifte af selskaber […]

Anvendelse af 15 %-reglen ved overdragelse af næringsejendomme

Fordelene ved at være i næring med ejendomme er nu blevet endnu større efter Landsskatterettens afgørelse, hvor Skattestyrelsens årelange praksis tilsidesættes. Parter kan værdiansætte og overdrage fast ejendom mellem nærtstående til en pris +/- 15 % af den offentlige ejendomsvurdering. Reglen gør det muligt for forældre at generationsskifte en ejendom til deres børn til 15 […]

Sjælden dom om successionsrækkefølger og boafgifter

Højesteret har den 28. september 2021 afsagt kendelse i en sag om aktiver indsat i successionsrækkefølge. I kendelsen, der gav skatteyderen (eller rettere skatteyderens dødsbo) medhold, fastslog Højesteret, at ejerandele i to ejendomsselskaber, der var indsat i en successionsrækkefølge, ikke skulle indgå i opgørelsen af særboet efter første modtager og dermed værdiansættes. Successionsrækkefølge er en […]

Generationsskifte ved investering i solceller og vindmøller

Når et selskab skal generationsskiftes til nærtstående familiemedlemmer m.fl., uden at der udløses skat på overdragelsestidspunktet, skal selskabet kvalificeres som en aktiv erhvervsvirksomhed. Hvorvidt et selskabs investering i solceller og vindmøller må anses som aktiv erhvervsvirksomhed eller passiv kapitalanbringelse afhænger af, om kapitalejeren deltager aktivt i driften af solcellerne og vindmøllerne. Ved overdragelse af kapitalandele […]

Generationsskifte – Sidste chance inden ny praksis for A/B-modeller træder i kraft (Gevinstmulighed)

I august 2020 udsendte Skattestyrelsen et styresignal, der varslede en praksisændring af den i praksis udviklede A/B-model. Styresignalet indeholdt en beskrivelse af den nye praksis for værdiansættelsen i A/B-modeller. Den nye praksis træder i kraft fra den 28. februar 2021. A/B-modeller er ofte blevet anvendt i forbindelse med generationsskifter, hvor enten succession er udelukket eller […]