Tag Arkiver: generationsskifte

Ejendomsudviklere får bedre muligheder for generationsskifte

Med regeringens udspil ”Et stærkere erhvervsliv” bliver det som noget nyt muligt at overdrage ejendomsvirksomheder med skattemæssig succession. Der er tale om en meget markant ændring, der vil medføre store skattemæssige lempelser ved generationsskifte af ejendomsvirksomheder. Som led i regeringens ønske om at styrke mulighederne for generationsskifte af erhvervsvirksomheder har regeringen fremlagt en række udspil. […]

Bo- og gaveafgift ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder nedsættes

Med regeringens udspil ”Et stærkere erhvervsliv” vil bo- og gaveafgiftssatsen ved overdragelse af erhvervsvirksomheder (personligt ejede virksomheder og selskaber) til nærtstående familiemedlemmer m.v. blive nedsat fra 15 til 10 pct. Som led i regeringens ønske om at styrke mulighederne for generationsskifte af erhvervsvirksomheder har regeringen fremlagt en række udspil. Et af de fremsatte udspil omfatter […]

Overdragelse af kapitalandele kunne ikke ske med skattemæssig succession

Højesteret har i en dom af 19. januar 2023 fundet, at et anpartsselskabs investeringer i andele i vindmøller og solceller via partnerselskaber skal anses for at være passiv kapitalanbringelse. En anpartshaver kunne derfor ikke med skattemæssig succession overdrage anparter i selskabet til sine børn, idet grænsen for passiv kapitalanbringelse var overskredet. Ved generationsskifte af selskaber […]

Anvendelse af 15 %-reglen ved overdragelse af næringsejendomme

Fordelene ved at være i næring med ejendomme er nu blevet endnu større efter Landsskatterettens afgørelse, hvor Skattestyrelsens årelange praksis tilsidesættes. Parter kan værdiansætte og overdrage fast ejendom mellem nærtstående til en pris +/- 15 % af den offentlige ejendomsvurdering. Reglen gør det muligt for forældre at generationsskifte en ejendom til deres børn til 15 […]

Sjælden dom om successionsrækkefølger og boafgifter

Højesteret har den 28. september 2021 afsagt kendelse i en sag om aktiver indsat i successionsrækkefølge. I kendelsen, der gav skatteyderen (eller rettere skatteyderens dødsbo) medhold, fastslog Højesteret, at ejerandele i to ejendomsselskaber, der var indsat i en successionsrækkefølge, ikke skulle indgå i opgørelsen af særboet efter første modtager og dermed værdiansættes. Successionsrækkefølge er en […]

Generationsskifte ved investering i solceller og vindmøller

Når et selskab skal generationsskiftes til nærtstående familiemedlemmer m.fl., uden at der udløses skat på overdragelsestidspunktet, skal selskabet kvalificeres som en aktiv erhvervsvirksomhed. Hvorvidt et selskabs investering i solceller og vindmøller må anses som aktiv erhvervsvirksomhed eller passiv kapitalanbringelse afhænger af, om kapitalejeren deltager aktivt i driften af solcellerne og vindmøllerne. Ved overdragelse af kapitalandele […]

Generationsskifte – Sidste chance inden ny praksis for A/B-modeller træder i kraft (Gevinstmulighed)

I august 2020 udsendte Skattestyrelsen et styresignal, der varslede en praksisændring af den i praksis udviklede A/B-model. Styresignalet indeholdt en beskrivelse af den nye praksis for værdiansættelsen i A/B-modeller. Den nye praksis træder i kraft fra den 28. februar 2021. A/B-modeller er ofte blevet anvendt i forbindelse med generationsskifter, hvor enten succession er udelukket eller […]