Kategori Arkiver: Vundne sager

Ingen solidarisk hæftelse ved anvendelse af ekstern afgiftsberegner!

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab har den 2. juni 2021 vundet en principiel sag om hæftelsesansvar for registreringsafgift, når en autoforhandler har anvendt en ekstern afgiftsberegner til at angive og afregne registreringsafgift. Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i sagen, som må anses at få betydning for alle de øvrige tilsvarende sager om hæftelsesansvar, hvor Motorstyrelsen har gjort krav […]

Bachmann/Partners forbedrer ranking i Legal 500

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab er igen i år blevet optaget i Legal 500, der rangerer advokatvirksomheder inden for forskellige specialer. I år er Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab rangeret som en ”tier 3” advokatvirksomhed inden for skatter og afgifter. Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab er i 2021 blev rangeret som en tier 3 advokatvirksomhed af Legal 500, som rangerer advokatvirksomheder på tværs af […]

Særskilte leasingkontrakter kan ikke anses for at være én samlet aftale og udløser ikke afgiftsmæssige konsekvenser som én samlet aftale

Landsskatteretten har den 10. marts 2021 i en sag taget stilling til, om det forhold, at en leasingtager ved indgåelse af en leasingaftale for en periode på 12 måneder samtidig underskrev leasingkontrakter for efterfølgende periode 2 og 3, kan medføre, at alle tre leasingkontrakter må anses som én samlet leasingaftale. Hvis der var tale om […]

Genberegning af registreringsafgift

Bachmann/Partners førte i 2019 en sag ved Østre Landsret om genberegning af registreringsafgift, når et leasingkøretøj går ud af ordningen med forholdsmæssige registreringsafgift. Sagen drejede sig om Skattestyrelsens hjemmelavede frister, lovfortolkning og hjemmel. Bachmann/Partners vandt sagen ved Østre Landsret i december 2019. Vi har skrevet en artikel om dommen, som bringes i det kommende nummer […]

Forældelse af strafansvar

Anklagemyndigheden havde sigtet en hovedaktionær for momssvig i forbindelse med selskabets manglende momsindberetninger. Anklagemyndigheden påstod en beløbsmæssig høj bøde, da der var tale om en periode over en længere årrække. Bachmann/Partners indtrådte i sagen som forsvarer, og sagen blev herefter afgjort med en betydeliglavere bøde, da anklagemyndigheden havde overset at størstedelen af perioden var strafferetligt […]

Opgivelse af straffesag – likviditetsudlodning

En tidligere hovedaktionær havde opløst sit selskab, men pga. en misforståelse mellem aktionæren og revisor, var likviditetsudlodningen ikke blevet indberettet korrekt. Skattestyrelsen gjorde gældende, at der var handlet mindst groft uagtsomt. Bachmann/Partners indtrådte som forsvarer i sagen, og Skattestyrelsen opgav efter bevisførelsen at gøre etansvar gældende, da det ikke blev fundet, at der var handlet […]

Bøde for ikke rettidig TP-dokumentation blev nedsat til halvdelen

Anklagemyndigheden havde påstået bøde på kr. 125.000 pr. indkomstår til selskabet for ikke rettidig at have indleveret behørig TP-dokumentation. Byretten fandt, efter proceduren for retten, at en bøde pr. indkomstår ikke var proportionel, uagtet at det i forarbejderne var præciseret som værende den ønskede bødepraksis.