Kategori Arkiver: Vundne sager

Mulighed for tilbagebetaling af renter ved for sen angivelse og afregning af udbytteskat

I sommeren 2023 fik en klient med Bachmann/Partners Advokatpartnerselskabs bistand medhold i, at opkrævede renter ved for sen angivelse og afregning af udbytteskat skulle tilbagebetales. Selskaber, der måtte have angivet og afregnet udbytteskat for sent i perioden før den 15. juni 2022, kan – afhængigt af de nærmere omstændigheder – have krav på tilbagebetaling af […]

Vunden sag: Ny dom fra Østre Landsret underkender Motorstyrelsens praksis om godtgørelse af registreringsafgift

Østre Landsret har den 8. juli 2022 afsagt dom i en principiel sag om godtgørelse af registreringsafgift. En autoforhandler havde i 2016 søgt om eksportgodtgørelse for en række køretøjer. Autoforhandleren fik dog ikke udbetalt godtgørelsen, da skattemyndighederne var af den opfattelse, at der ikke forelå dokumentation for, at køretøjerne var udført af landet på ansøgningstidspunktet. […]

Beskatning af fast ejendom, der anvendes til beboelse uden betaling

Ejeren af en beboelsesejendom, der vederlagsfrit lader en slægtning anvende ejendommen, skal beskattes af et beløb svarende til den objektive udlejningsværdi – altså en skønnet markedsværdi for udlejning. Den, der vederlagsfrit får stillet et formuegode til rådighed, skal også beskattes heraf. Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab har ført og vundet en sag ved Landsskatteretten, hvor spørgsmålet var, om […]

Mangeårig opbevaring af udførlig dokumentation kan vise sig afgørende for en eventuel skattesag

Af advokat Ann Rask Vang, Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab har den 17. juni 2021 vundet en klagesag om den skønsmæssige afgrænsning mellem, hvornår en person udøver selvstændig virksomhed og hvornår man skal betragtes som lønmodtager. I afgørelsen er der også en afgrænsning af begrebet grov uagtsomhed som grundlag for ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatterettens afgørelse […]

Hvornår er der moms på fast ejendom?

Før 1. januar 2011 var al overdragelse af fast ejendom momsfritaget. Fra og med 1. januar 2011 har momsfritagelsen ikke været ubetinget. I 2017 forhøjede SKAT en virksomheds momstilsvar for 4. kvartal 2015, idet SKAT var af den opfattelse, at virksomheden skulle have betalt moms i forbindelse med overdragelse af nogle grunde. Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab påklagede […]

Ingen solidarisk hæftelse ved anvendelse af ekstern afgiftsberegner!

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab har den 2. juni 2021 vundet en principiel sag om hæftelsesansvar for registreringsafgift, når en autoforhandler har anvendt en ekstern afgiftsberegner til at angive og afregne registreringsafgift. Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i sagen, som må anses at få betydning for alle de øvrige tilsvarende sager om hæftelsesansvar, hvor Motorstyrelsen har gjort krav […]

Særskilte leasingkontrakter kan ikke anses for at være én samlet aftale og udløser ikke afgiftsmæssige konsekvenser som én samlet aftale

Landsskatteretten har den 10. marts 2021 i en sag taget stilling til, om det forhold, at en leasingtager ved indgåelse af en leasingaftale for en periode på 12 måneder samtidig underskrev leasingkontrakter for efterfølgende periode 2 og 3, kan medføre, at alle tre leasingkontrakter må anses som én samlet leasingaftale. Hvis der var tale om […]

Genberegning af registreringsafgift

Bachmann/Partners førte i 2019 en sag ved Østre Landsret om genberegning af registreringsafgift, når et leasingkøretøj går ud af ordningen med forholdsmæssige registreringsafgift. Sagen drejede sig om Skattestyrelsens hjemmelavede frister, lovfortolkning og hjemmel. Bachmann/Partners vandt sagen ved Østre Landsret i december 2019. Vi har skrevet en artikel om dommen, som bringes i det kommende nummer […]

Forældelse af strafansvar

Anklagemyndigheden havde sigtet en hovedaktionær for momssvig i forbindelse med selskabets manglende momsindberetninger. Anklagemyndigheden påstod en beløbsmæssig høj bøde, da der var tale om en periode over en længere årrække. Bachmann/Partners indtrådte i sagen som forsvarer, og sagen blev herefter afgjort med en betydeliglavere bøde, da anklagemyndigheden havde overset at størstedelen af perioden var strafferetligt […]

Opgivelse af straffesag – likviditetsudlodning

En tidligere hovedaktionær havde opløst sit selskab, men pga. en misforståelse mellem aktionæren og revisor, var likviditetsudlodningen ikke blevet indberettet korrekt. Skattestyrelsen gjorde gældende, at der var handlet mindst groft uagtsomt. Bachmann/Partners indtrådte som forsvarer i sagen, og Skattestyrelsen opgav efter bevisførelsen at gøre etansvar gældende, da det ikke blev fundet, at der var handlet […]