Før 1. januar 2011 var al overdragelse af fast ejendom momsfritaget. Fra og med 1. januar 2011 har momsfritagelsen ikke været ubetinget. I 2017 forhøjede SKAT en virksomheds momstilsvar for 4. kvartal 2015, idet SKAT var af den opfattelse, at virksomheden skulle have betalt moms i forbindelse med overdragelse af nogle grunde. Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab påklagede afgørelsen og den 1. september 2021 traf Landsskatteretten afgørelse i sagen, hvor SKATs afgørelse blev ændret. Sagens kerne var, om nogle grunde med fundamenter opført før 1. januar 2011 skulle betragtes som byggegrunde eller om der var tale om fast ejendom med ”gamle bygninger”. SKAT indtog det synspunkt, at der var tale om byggegrunde. Landsskatteretten kom til det modsatte resultat.

En virksomhed købte i midten af 00´erne et areal, der havde været anvendt som campingplads. Arealet lå inden for strandbeskyttelseslinjen og var derfor attraktivt at udvikle. Virksomheden iværksatte udvikling af arealet, således at der kunne opføres forskellige former for helårsbebyggelse på arealet. Virksomheden foranledigede, at lokalplanen for området blev ændret og byggemodnede området. Der blev tillige indgået aftaler med arkitekter om udarbejdelse af skitseforslag til byggeriet. Da finanskrisen indtraf, blev virksomheden nødt til at ændre sine oprindelige hensigter med selv at udvikle området. Grundarealerne blev derfor løbende afhændet til købere, der selv skulle sørge for at opføre huse på grundstykkerne.

Inden 1. januar 2011 fik virksomheden på et antal af grundene opført fundamenter. I 2015 blev et antal af disse grunde med fundamenter dels solgt til eksterne købere, dels overdraget ved en skattefri tilførsel af aktiver til et selskab, der kort tid efter blev spaltet til tre selskaber.

SKAT var i 2017 af den opfattelse, at der var tale om byggegrunde i momsretlig henseende, uanset at der forinden 1. januar 2011 var støbt fundamenter på grundene. SKAT anerkendte for så vidt, at det afgørende kriterium for, om grundende skulle momsbelægges, var, om der forinden 1. januar 2011 var påbegyndt støbning af fundamenter. Det var heller ikke et stridspunkt under sagen, at der var opført fundamenter på grundene. SKATs synspunkt var imidlertid, at fordi byggeriet på fundamenterne ikke var færdiggjort inden for sædvanlig normeret tid, så var der ikke tale om et igangværende byggeprojekt, der kunne sælges momsfrit. SKAT støttede sit synspunkt på en række afgørelser fra Skatterådet, hvor sådanne subjektive forhold var inddraget.

Landsskatterettens konklusion i afgørelsen af 1. september 2021 var det modsatte – altså at der ikke skulle lægges moms på overdragelserne. Landsskatteretten lagde vægt på, at støbning af fundamenter var påbegyndt inden 1. januar 2011, at grundene blev erhvervet før ændringerne af momsreglerne i 2009 og at projekteringen også blev igangsat inden ændringen af momsreglerne i 2009.

Landsskatterettens resultat var ikke overraskende. Hvad, der derimod var overraskende, var, at Skattestyrelsen i hele klagesagens forløb holdt stædigt fast i, at subjektive forhold om hensigter var afgørende for, om overdragelserne skulle momsbelægges. Dagen efter SKAT traf afgørelse, traf Landsskatteretten den 29. september 2017 afgørelse i en sag, der havde store ligheder med den sag, som Landsskatteretten afgjorde den 1. september 2021. Sagen omhandlede også overdragelse af en grund med et fundament, der var opført før 1. januar 2011. Landsskatterettens konklusion var, at overdragelsen var momsfritaget. I denne afgørelse var subjektive forhold om hensigter med den købte faste ejendom helt uomtalt. Denne afgørelse er efterfølgende blevet fulgt op af lignende afgørelser fra Landsskatteretten. I den såkaldte KPC-sag fandt EU-Domstolen også, at en købers hensigter om nedrivning af en eksisterende bygning ikke kunne begrunde, at ejendommen ændrede karakter fra at være en fast ejendom med ”gamle bygninger” til at være en byggegrund.

Landsskatterettens afgørelse af 1. september 2021 viser, at Landsskatteretten forholder sig kritisk til Skattestyrelsens retsopfattelse, når der netop ikke i lovens ordlyd eller lovens forarbejder er holdepunkter for, at subjektive forhold skal inddrages ved vurderingen af, om en overdragelse af fast ejendom skal momsbelægges eller ej.

Efter vores opfattelse giver Landsskatterettens afgørelse af 1. september 2021 sammenholdt med afgørelsen af 29. september 2017 belæg for at kræve tidligere forhøjelser af momstilsvaret vedrørende sammenlignelige forhold ændret.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab rådgiver om alle forhold vedrørende moms. Hvis du ønsker at vide mere om Landsskatterettens afgørelse af 1. september 2021, kan du kontakte Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk, Diana Mønniche på tlf. 20 71 78 62 / dme@bachmann-partners.dk  eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *