Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab har den 2. juni 2021 vundet en principiel sag om hæftelsesansvar for registreringsafgift, når en autoforhandler har anvendt en ekstern afgiftsberegner til at angive og afregne registreringsafgift. Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i sagen, som må anses at få betydning for alle de øvrige tilsvarende sager om hæftelsesansvar, hvor Motorstyrelsen har gjort krav gældende over for autoforhandlerne.

Det er blevet en udbredt tendens, at autoforhandlere anvender en ekstern afgiftsberegner til at værdiansætte køretøjer samt angive og afregne registreringsafgift. Baggrunden for anvendelse af eksterne afgiftsberegnere skyldes to forhold. Dels Motorstyrelsens skærpede krav til sikkerhedsstillelse. Dels de omfattende ressourcer, autoforhandlere skal anvende på værdiansættelse af køretøjer, uden autoforhandleren kan vide sig sikker på, at Motorstyrelsen ikke ændrer værdiansættelsen, selvom autoforhandleren har udøvet skønnet i overensstemmelse med Motorstyrelsens udstukne retningslinjer.

Da den eksterne afgiftsberegner Afgiftsportal ApS gik konkurs, var der tilsyneladende ikke sket korrekt angivelse af registreringsafgift, da værdiansættelserne havde været for lave. Herefter forsøgte Motorstyrelsen at afkræve autoforhandlerne den manglende registreringsafgift som solidarisk hæftende.

I den konkrete sag, som Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab førte, var det Motorstyrelsens opfattelse, at den eksterne afgiftsberegner havde værdiansat køretøjerne for lavt, hvorfor hele registreringsafgiften ikke var betalt. Den manglende betaling af yderligere registreringsafgift hæftede forhandleren således solidarisk med afgiftsberegneren for.

I sagen blev det gjort gældende, at Motorstyrelsen ikke havde hjemmel til at gøre et solidarisk hæftelsesansvar gældende efter registreringsafgiftsloven § 20, stk. 7.

Efter ordlyden af denne bestemmelse kan et hæftelsesansvar alene gøres gældende mod en autoforhandler, der importerer et brugt køretøj fra udlandet og som lader det indregistrere, uden at betale registreringsafgift for derefter at sælge det til en kunde.

Disse betingelser var ikke opfyldt, da køretøjerne tidligere havde været indregistreret på forholdsmæssig registreringsafgift. Autoforhandleren havde også indbetalt registreringsafgift til den eksterne afgiftsberegner.

Vores vurdering

Registreringsafgiftslovens § 20, stk. 7, kan ikke gøres gældende i relation til køretøjer, som allerede har været registreret i Danmark.

Det er også en betingelse, at forhandleren har handlet ansvarspådragende, for at der kan gøres et hæftelsesansvar gældende efter denne bestemmelse, da registreringsafgiftslovens § 20, stk. 9, ellers vil være uden indhold. Efter registreringsafgiftslovens § 20, stk. 9, hæfter en ejer eller forhandler ikke for registreringsafgiften, hvis en selvanmelder har angivet afgiften. 

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab anså Motorstyrelsens fortolkning af registreringsafgiftsloven for at være forkert. Den forkerte fortolkning rejste et principielt og vidererækkende spørgsmål. Da mange bilforhandlere blev mødt med krav om solidarisk hæftelse, blev det i samarbejde med DBFU besluttet at indbringe en førersag direkte for domstolene, i stedet for at lade sagen køre som en administrativ klagesag ved Skatteankestyrelsen. Årsagen til direkte indbringelse for domstolene var, at det for branchen var helt uacceptabelt, at der skulle gå flere år med uvished samt risiko for, at ellers sunde bilforhandlere gik konkurs på grund af Motorstyrelsens krav. Denne beslutning bar frugt, da der kun gik ca. 5 måneder fra Motorstyrelsens afgørelse, til at Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle.

Det forhold, at Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i sagen, bør helt klart medføre, at Motorstyrelsen skal genoptage sager, hvor Motorstyrelsen har ladet autoforhandlere hæfte solidarisk for registreringsafgift angivet af en ekstern afgiftsberegner, jf. registreringslovens § 20, stk. 7.

Hvis du ønsker bistand til at indgive en anmodning om genoptagelse, tager Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab gerne en drøftelse med dig om din sag.

For yderligere information kontakt Diana Mønniche på tlf. 20 71 78 62 / dme@bachmann-partners.dk, Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 /pha@bachmann-partners.dk eller Peter Loft på tlf. 40 30 23 15 / psl@bachmann-partners.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *