Forfatter Arkiver: admin

Mulighed for tilbagebetaling af renter ved for sen angivelse og afregning af udbytteskat

I sommeren 2023 fik en klient med Bachmann/Partners Advokatpartnerselskabs bistand medhold i, at opkrævede renter ved for sen angivelse og afregning af udbytteskat skulle tilbagebetales. Selskaber, der måtte have angivet og afregnet udbytteskat for sent i perioden før den 15. juni 2022, kan – afhængigt af de nærmere omstændigheder – have krav på tilbagebetaling af […]

Professor, dr. jur. Jan Pedersen har netop udgivet denne faglige artikel i SR-SKAT om ”Bevis i Straffesager”.

Professor, dr. jur. Jan Pedersen har netop udgivet denne faglige artikel i SR-SKAT om ”Bevis i Straffesager”. Artiklen kan læses ved at klikke her. Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab rådgiver og fører straffesager på skatte- og afgiftsområdet for virksomheder og personer med stor succes. Kontakt Ann Rask Vang, Jan Pedersen, Michal Amstrup eller Christian Bachmann, hvis du sigtes i […]

Udvalgte afgørelser, Strafansvaret for undladt transfer pricing-dokumenttion

Danmark har siden 1998 haft en udførlig Transfer Pricing lovgivning, som fra sin start pålagde større koncerner en dokumentationspligt (TP-dokumentation). Den nationale lovgivning fremgår nu af Skattekontrollovens §§ 37- 52. De nærmere krav for TP-dokumentationen fremgår af Bekendtgørelse nr. 468 fra 2022 om dokumentation af kontrollerede transaktioner, som nærmere er udfyldt i Skattestyrelsens Vejledning af […]

Højesteret anerkender beslaglæggelse af leasingkøretøj

Højesteret har den 12. oktober 2022 fastslået, at det ikke er i strid med EU-retten eller Menneskerettighedskonventionen, at beslaglægge en leasingbil, som har været brugt til vanvidskørsel. Føreren af en leaset bil var sigtet for vanvidskørsel hvor han havde kørt med 103 km i timen, selvom den maksimalt tilladte hastighed var 50 km i timen. […]

Forældelse af strafansvar

Anklagemyndigheden havde sigtet en hovedaktionær for momssvig i forbindelse med selskabets manglende momsindberetninger. Anklagemyndigheden påstod en beløbsmæssig høj bøde, da der var tale om en periode over en længere årrække. Bachmann/Partners indtrådte i sagen som forsvarer, og sagen blev herefter afgjort med en betydeliglavere bøde, da anklagemyndigheden havde overset at størstedelen af perioden var strafferetligt […]

Opgivelse af straffesag – likviditetsudlodning

En tidligere hovedaktionær havde opløst sit selskab, men pga. en misforståelse mellem aktionæren og revisor, var likviditetsudlodningen ikke blevet indberettet korrekt. Skattestyrelsen gjorde gældende, at der var handlet mindst groft uagtsomt. Bachmann/Partners indtrådte som forsvarer i sagen, og Skattestyrelsen opgav efter bevisførelsen at gøre etansvar gældende, da det ikke blev fundet, at der var handlet […]

Ulovligt aktionærlån

Skattestyrelsen fandt i forbindelse med en kontrolsag, at der var tale om ulovlige aktionærlån i forbindelse med samhandel mellem selskabet og hovedaktionæren. Bachmann/Partners fik efter bevisførelsen Skattestyrelsen til at opgive sagen, da der var tale om samhandel på markedsmæssige vilkår.

Bøde for ikke rettidig TP-dokumentation blev nedsat til halvdelen

Anklagemyndigheden havde påstået bøde på kr. 125.000 pr. indkomstår til selskabet for ikke rettidig at have indleveret behørig TP-dokumentation. Byretten fandt, efter proceduren for retten, at en bøde pr. indkomstår ikke var proportionel, uagtet at det i forarbejderne var præciseret som værende den ønskede bødepraksis.