Østre Landsret har den 8. juli 2022 afsagt dom i en principiel sag om godtgørelse af registreringsafgift. En autoforhandler havde i 2016 søgt om eksportgodtgørelse for en række køretøjer. Autoforhandleren fik dog ikke udbetalt godtgørelsen, da skattemyndighederne var af den opfattelse, at der ikke forelå dokumentation for, at køretøjerne var udført af landet på ansøgningstidspunktet. Østre Landsret gav ikke Skatteministeriet medhold i, at retten til eksportgodtgørelse fortabes, hvis dokumentation for udførsel først foreligger efter det tidspunkt, hvor forhandleren har godkendt månedsangivelsen for den måned, hvori der ansøges om godtgørelse. Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab repræsenterede forhandleren i sagen, der var blevet henvist til Østre Landsret som en principiel sag

Motorstyrelsen har i en længere periode forfægtet det synspunkt, at selvanmeldere skal dokumentere, at et køretøj, som der anmodes om godtgørelse for i forbindelse med eksport, er udført af landet på det tidspunkt, hvor der ansøges om eksportgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæstede ved tre afgørelser, der blev truffet i december 2019, Motorstyrelsens retsopfattelse herom.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab indbragte på forhandlerens vegne Landsskatterettens afgørelser for domstolene. Østre Landsret har den 8. juli 2022 afsagt dom i sagen, hvor Motorstyrelsens og Landsskatterettens retsopfattelse underkendes. Landsretten fandt, at den af Skatteministeriet forfægtede fortolkning af reglerne om eksportgodtgørelse krævede sikker hjemmel og at en sådan sikker hjemmel hverken fremgik af ordlyden af de relevante bestemmelser i registreringsafgiftsloven eller forarbejderne til disse.

Dommen rejser nogle mere principielle overvejelser om myndighedernes fortolkning af registreringsafgiftslovens bestemmelser. Motorstyrelsen og Landsskatteretten havde forfægtet en fortolkning, som hverken havde støtte i ordlyd eller forarbejder. Tværtimod fremgik det af forarbejderne, at dokumentation for udførsel kunne foreligge i form af bl.a. bevis på indregistrering i et andet land. Efter landsrettens opfattelse måtte det antages, at sådan dokumentation ofte først forelå efter det tidspunkt, hvor en månedsangivelse blev godkendt.

Østre Landsrets dom af 8. juli 2022 underkender skattemyndighedernes hidtidige praksis. Der vil på baggrund af dommen være grundlag for såvel ordinær som ekstraordinær genoptagelse efter reglerne i skatteforvaltningsloven for selvanmeldere, som har fået nægtet godtgørelse af registreringsafgift med den begrundelse, at dokumentation for udførsel ikke forelå på ansøgningstidspunktet. Det må forventes, at Motorstyrelsen udsteder et styresignal om genoptagelse. Landsrettens dom får også betydning for de verserende sager ved Skatteankestyrelsen om samme spørgsmål.

Der vil kunne ske ekstraordinær genoptagelse til gunst for autoforhandlere fra og med den periode, der var til prøvelse i landsretssagen, der har underkendt skattemyndighedernes praksis. Det vil sige for januar 2016 og efterfølgende afgiftsperioder.

For autoforhandlere, der ønsker ekstraordinær genoptagelse, gælder der en reaktionsfrist på 6 måneder. Denne regnes fra offentliggørelsen af Motorstyrelsens styresignal om genoptagelse. Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab anbefaler desuagtet, at der reageres hurtigst muligt, idet erfaringen er, at styresignaler om genoptagelse først udsendes ganske lang tid efter underkendende domme.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab rådgiver om alle forhold vedrørende registreringsafgift. For yderligere information om dommen og dens konsekvenser kontakt Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk, Diana Mønniche på tlf. 20 71 78 62 / dme@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *