Landsskatteretten har i en afgørelse fastslået, at det kun er i begrænset omfang, at en virksomhed har adgang til efterfølgende at få udarbejdet en korrekt faktura, hvis det oprindelige salgsdokument ikke opfyldte momsbekendtgørelsens formkrav til en faktura, der skulle anvendes i forbindelse med salg af varer efter brugtmomsreglerne. Konsekvensen ved ikke at opfylde momsbekendtgørelsens formkrav er, at der skal afregnes almindelig moms af leverancen, hvilket kan føre til, at der skal afregnes mere i moms end det, som man som forhandler har tjent på køretøjerne. Det er således meget vigtigt at sikre sig, at formkravene er opfyldt både ved købet og salget.  

I den konkrete sag havde bilforhandleren angivet og afregnet moms af salget efter brugtmomsordningen for en række køretøjer, som forhandleren havde indkøbt uden moms. Ved køb af biler fra privatpersoner var der alene udarbejdet en slutseddel, ligesom der ved salget til privatpersoner alene forelå en slutseddel mellem parterne.

SKAT havde forhøjet selskabets salgsmoms, idet formkravene til henholdsvis afregningsbilag og fakturaer for at anvende brugtmomsreglerne ikke var opfyldt.   

Selskabet havde anmodet SKAT om adgang til at udstede afregningsbilag og fakturaer, som opfyldte fakturaformkravene til anvendelse af brugtmomsreglerne, idet køretøjerne utvivlsomt var indkøbt uden moms, og de var solgt af selskabet uden specifikation af moms. Denne anmodning imødekom SKAT ikke.

Landsskatteretten kom frem til, at selskabet var berettiget til at udstede afregningsbilag og fakturaer i de handler, hvor der med sikkerhed var tale om salg til privatpersoner og/eller salg af hvidepladebiler. Landsskatteretten anførte i sin begrundelse, at de manglende fakturaer under omstændighederne ikke udgjorde en risiko for tab af afgiftsindtægter for staten.   

Med hensyn til salg af varebiler kom Landsskatteretten frem til, at der ikke var adgang til at udstede en faktura, som opfyldte formkravene til afregningsbilag og faktura, hvis der var handlet med en erhvervsdrivende eller bilen var solgt engros, uanset at det efterfølgende kunne dokumenteres, at bilen reelt var solgt til en privatperson.

Ved salg af varebiler var det Landsskatterettens opfattelse, at der var en risiko for, at virksomheden havde beregnet og fratrukket momsen, uagtet at bilen var indregistreret på papegøjeplader og havde en totalvægt under 3 tons, hvorfor der på tilsvarende vis som for hvidepladebiler ikke er adgang til momsfradrag.

Landsskatteretten tillagde det ingen betydning, at selskabet kunne fremlægge dokumentation for, at køberne ikke havde fratrukket moms af købene. Dette kan forekomme underligt, når Landsskatteretten vedrørende salget af hvidpladebilerne lagde vægt på, at der ikke var risiko for tab af afgiftsindtægter for staten.  

Landsskatterettens afgørelse kan læses i sin helhed her

Vores vurdering

Landsskatterettens afgørelse er efter vores opfattelse en ganske restriktiv fortolkning af betingelserne for anvendelse af brugtmomsreglerne.  

Formålet med brugtmomsordningen er at undgå dobbeltbeskatning, hvorfor en forhandler burde havde ret til at udstede en faktura, der opfylder formkravene, når der ikke tidligere har været udstedt en faktura, hvor der har været specificeret moms og der i forbindelse med købet utvivlsomt ikke har været en fradragsberettiget moms.

Landsskatteretten imødekom adgangen til at udstede fakturaer, som opfyldte formkravene i relation til salg til private, da der forelå en gammel landsskatteretsafgørelse herpå, men Landsskatteretten tillod ikke at udstrække sin fortolkning til at gælde i enhver situation, hvor der ikke var nogen reel risiko for, at statskassen havde lidt et tab, hvilket kan forekomme mærkværdigt.

Med Landsskatterettens afgørelse kan det derfor blot konstateres, at der har udviklet sig en, efter vores vurdering, usund administrativ praksis, hvor der ikke henses til de faktiske forhold, ligesom der heller ikke foretages en reel vurdering af, om køberen har haft en adgang til et momsfradrag.

Da varebiler med en totalvægt under 3 tons, der enten har været indregistreret til privat anvendelse eller blandet anvendelse, ikke berettiger til momsfradrag, burde Landsskatteretten efter vores vurdering være kommet frem til, at der også i disse tilfælde skulle være adgang til at udstede en faktura, der opfyldte formkravene, når der ikke tidligere havde været udstedt en faktura.

Ud fra ovenstående afgørelse kan det konstateres, at det er særdeles vigtigt at have styr på formkravene, når reglerne om brugtmoms finder anvendelse. I den konkrete sag er der ingen tvivl om, at reglerne om brugtmoms kunne have været anvendt, hvis formkravene til afregningsbilag og fakturaer var udstedt korrekt ved leveringen af køretøjerne.

På baggrund af Landsskatterettens afgørelse vil vi opfordre til, at I får gennemgået, hvorvidt I opfylder alle formkravene for anvendelse af brugtmomsreglerne. Det koster noget, men det er endnu dyrere ikke at have styr herpå. Vi bistår gerne med en gennemgang heraf.

For yderligere information kontakt Diana Mønniche på tlf. 20717862 / dme@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmannpartners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *