Bachmann/Partner er i en konkret sag blevet bekendt med at Rigsadvokaten har tilkendegivet i brev af 15. december 2022, at Skattestyrelsen fremadrettet kan afslutte sager om rettidig indsendelse af TP-dokumentation med administrative bødeforelæg. Ændringen vedrører ”kun” den såkaldte grundbøde og medfører, at sagerne ikke længere skal overdrages til politiet og anklagemyndigheden som prøvesager, såfremt den skattepligtige erklærer sig enig i overtrædelsen.

Siden fristen for indsendelse af transfer pricing-dokumentation blev fastsat til senest 60 dage efter udløbet af fristen for at indsende oplysningsskemaet (tidligere selvangivelsen), er en række danske virksomheder blevet pålagt en (grund) bøde ved for sen indlevering. Bøden der fastsættes til 250.000 kr. pr. indkomstår kan nedsættes til 125.000 kr. hvis den manglende dokumentation efterfølgende udarbejdes. Bøden opretholdes, selvom dokumentationen viser sig at være tilstrækkelig og at der ikke er grundlag for korrektion af de interne priser og vilkår.

Skattestyrelsen anmod ved indstilling af 4. november 2022 Rigsadvokaten om, at tilkendegive, hvorvidt Skattestyrelsen administrativt kan afgøre overtrædelser af reglerne om rettidig indsendelse af transfer pricing-dokumentation ved udstedelse af bødeforelæg. Efter det hidtil gældende skulle Skattestyrelsen oversende transfer pricing-dokumentationssager som prøvesager til politi- og anklagemyndigheden, hvilket medførte, at sagen ikke kunne afsluttes foruden en retssag.

Bødeniveau kan efter indstillingen, fortsat, udledes til 250.000 kr. med mulighed for nedsættelse til 125.000 kr. pr. indkomstår. Bødeniveauet er fastsat på baggrund af en række afgørelser afsagt i overensstemmelse med det bødeniveau, der fremgår af lovforarbejderne.

Skattestyrelsens indstilling omfatter ikke de tilfælde, hvor bøden forhøjes med 10% af indkomstforhøjelsen, hvis der sker en forhøjelse af indkomsten på baggrund af at armslængdeprincippet ikke er opfyldt. I disse tilfælde vil det fortsat være politi- og anklagemyndigheden, der har kompetencen til at afslutte sagen indtil der har været tilstrækkelig med prøvesager herpå.

Selvom Skattestyrelsen fremadrettet selv kan afgøre bødesagerne vedrørende (grund) bøden, så er den sigtede forsat berettiget til forsvarerbistand. Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab har stor erfaring med transfer pricing-straffesager og har ageret forsvarer for flere store multinationale koncerner, og vi har stor erfaring med samarbejde med selskabets revisor herom. Vi står klar til at yde rådgivning, hvis du eller din virksomhed er blevet kontaktet af Skattestyrelsen i forbindelse med overholdelse af transfer pricing-reglerne.

For yderligere information kontakt gerne kontakte Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk  Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *