I en sag, som Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab førte for en klient, har Landsskatteretten den 10. februar 2023 truffet afgørelse om, at et lån – der blev ydet fra klientens ægtefælles selskab til klienten – ikke skulle anses som maskeret udbytte til klienten. Den af Skattestyrelsen gennemførte beskatning af klienten bortfaldt derfor i sin helhed.

A, som sagen drejede sig om, var gift med B, der ejede et holdingselskab, som ejede et driftsselskab. B var direktør i begge selskaber. A var ansat i driftsselskabet og modtog løn herfra. I 2015 optog A et lån i driftsselskabet på 300.000 kr., som blev bogført på en mellemregningskonto. I 2016 blev driftsselskabet taget under konkursbehandling. I forbindelse med konkursbehandlingen konstaterede kurator, at A i 2015 havde optaget et lån i driftsselskabet. Dette lån krævede kurator tilbagebetalt fra A, hvilket A også gjorde. Kurator underrettede i forbindelse med bobehandlingen Skattestyrelsen om lånet, som A havde optaget i driftsselskabet.

Skattestyrelsen traf i 2019 afgørelse om, at A skulle beskattes af hævningen i 2015 efter reglerne i ligningslovens § 16 E om beskatning af aktionærlån. Skattestyrelsen anså beløbet for at være aktieindkomst for A, uanset at A ikke havde ejerandele i driftsselskabet.

A påklagede Skattestyrelsens afgørelse til Skatteankestyrelsen. Af Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse fremgik det, at Skatteankestyrelsen var uenig i, at A kunne beskattes efter ligningslovens § 16 E, idet A ikke havde ejerandele i driftsselskabet. Ikke desto mindre var Skatteankestyrelsen af den opfattelse, at A kunne beskattes af lånet, idet Skatteankestyrelsen fandt, at der ikke forelå dokumentation for, at der forelå et reelt gældsforhold mellem driftsselskabet og A. Skatteankestyrelsen var derfor af den opfattelse, at Skattestyrelsens afgørelse skulle stadfæstes, men begrundelsen for stadfæstelse var en anden end Skattestyrelsens afgørelse.

A bestred imidlertid, at lånet ikke var udtryk for et reelt gældsforhold og gjorde i den forbindelse gældende, at lånet var tilbagebetalt og at kurator havde anset det for at være et gældsforhold med tilbagebetalingspligt for A.

Den 10. februar 2023 traf Landsskatteretten afgørelse om at ændre Skattestyrelsens afgørelse. Landsskatteretten var af den opfattelse, at lånet ikke skulle beskattes som maskeret udbytte hos A. Landsskatteretten lagde navnlig vægt på kurators udtalelse om, at der var tale om et tilbagebetalingspligtigt beløb, at beløbet var bogført på A´s mellemregningskonto med driftsselskabet og at A havde tilbagebetalt beløbet.

Afgørelsen bør give kuratorer anledning til at foretage en kritisk bedømmelse af, hvilke låneforhold der skal anmeldes til Skattestyrelsen. Hvis der er tale om faktiske forhold, som er sammenlignelige med de ovenfor beskrevne, er der intet grundlag for at anmode Skattestyrelsen om at se på forholdet. Afgørelsen bør også give Skattestyrelsen anledning til at foretage en mere dybdegående vurdering. Dels var der ikke belæg for at beskatte efter ligningslovens § 16 E. Dels var der tale om et reelt låneforhold, som netop ikke havde manifesteret sig i, at A havde erhvervet en indkomst. Disse forhold burde Skattestyrelsen have afdækket i forbindelse med sagsbehandlingen.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab fører klagesager om alle skatte- og afgiftsmæssige forhold. Kontakt kan rettes til Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *