Regeringen har for nyligt offentliggjort et nyt iværksætterudspil, der skal forbedre vilkårene for danske start-ups og iværksættere. Udspillet indeholder 41 konkrete initiativer, der kan få stor betydning for erhvervslivet.

Hvad betyder det for dig?

Regeringen har fremlagt et omfattende udspil, der indeholder 41 konkrete initiativer, som sigter mod at forbedre rammevilkårene for danske start-ups og iværksættere. Der er endnu ikke oplyst noget om, hvornår de pågældende ændringer forventes gennemført, ligesom det nærmere indhold først kendes nærmere, når der fremsættes lovforslag, hvilket må formodes at være i det kommende folketingsår (2024/2025).

På skatteområdet rummer iværksætterudspillet følgende forslag:

Initiativer for personer

Lempelse af aktieindkomstskat
Grænsen for beskatning af aktieindkomst med 27 % hæves fra 61.000 kr. til 80.000 kr. (2024-niveau). For ægtefæller bliver progressionsgrænsen 160.000 kr. årligt.

Fjernelse af dobbeltbeskatning af aktionærlån
Beskatningen af aktionærlån lempes, så der ikke sker dobbeltbeskatning ved tilbagebetaling. Aktionæren vil således alene blive beskattet én gang af det højest hævede beløb i selskabet. Dette tiltag er en længe ventet lempelse, da reglerne om aktionærlån, siden de blev vedtaget i 2012, har givet anledning til mange sager og betydelig frustration blandt skatteyderne. Det er uvist, om lempelserne får tilbagevirkende kraft, således at også skatteydere, der er blevet ramt af reglerne om beskatning af aktionærlån, kan få genoptaget skatteansættelserne.

Friere rammer for pensionsinvesteringer
Det bliver muligt for flere pensionsopsparere at investere en større del af deres pensionsopsparing i unoterede aktier.

Initiativer for selskaber

Øget mulighed for underskudsfremførsel
Grænsen for fradrag af fremført underskud øges fra 9.457.000 kr. (2024-niveau). til 20 mio. kr., hvilket f.eks. forbedrer muligheden for at modregne fremført underskud for virksomheder med høje investeringsomkostninger.

Afskaffelse af udbyttebeskatning af unoterede porteføljeaktier
Den nuværende beskatning af selskabers udbytter fra unoterede porteføljeaktier ophæves. Efter de gældende regler beskattes 70% af sådanne udbytter.

Realisationsbeskatning for nynoterede porteføljeaktier
Der indføres en periode på 5 år med realisationsbeskatning af selskabers nynoterede porteføljeaktier. Selskaber med under 10% ejerskab i nynoterede virksomheder får dermed mulighed for at vælge realisationsbeskatning de første fem år efter en børsnotering, hvilket kan afhjælpe likviditetsudfordringer.

Udskyde beskatning af løbende ydelser
Der vil blive givet mulighed for at udskyde skattebetalingen, hvor salgssummen betales som en løbende ydelse, hvilket løser likviditetsudfordringer for sælgere.

Legalisering af equity crowdfunding
Equity crowdfunding bliver lovligt for anpartsselskaber, hvilket giver virksomhederne bedre muligheder for at rejse risikovillig kapital fra en bredere investorgruppe.

Generelle Initiativer

Mindre administrative byrder
Reglerne for iværksættere forenkles, med et samlet overblik over lovpligtige autorisationer og tilladelser samt øget automatisering af indberetningspligter.

Bedre vilkår for iværksættere
Dagpengeretten udvides, hvorved nystartede kan anvende tidligere lønindkomst til at optjene dagpengeret og få beregnet dagpengesatsen efter virksomhedsstart.

Styrkede incitamenter for forskere
En lempelse af lønkravet i forskerskatteordningen med 15.000 kr. fra 75.100 (2024-niveau) til ca. 60.000 kr. om måneden. Det skal gøre det lettere for danske virksomheder, herunder iværksættervirksomheder, at tiltrække fremtrædende, internationale nøglemedarbejdere (højtlønnede medarbejdere), fordi disse kan opnå gunstige skattemæssige vilkår.

Kommende forhandlinger

Bachmann/Partners vil naturligvis følge det videre forløb og vil udsende yderligere orientering, når der er indgået en politisk aftale om initiativerne.

Bachmann/Partners holder dig opdateret på den nyeste lovgivning indenfor skatter og afgifter.

For yderligere information kontakt gerne, Rasmus Bejder Jensen på tlf. 51 68 82 40 / rbj@bachmann-partners.dk, Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *