Landsskatteretten har den 23. september 2020 truffet afgørelse om, at brugtmomsordningen ikke kunne anvendes i en pensionists hobbyvirksomhed, da hverken de regnskabsmæssige krav eller fakturakravene var opfyldt. Aktiviteten i virksomheden blev af SKAT ikke betragtet som værende hobby, men derimod som en almindelig momspligtig virksomhed.

Den pågældende sag vedrørte en pensionist, som i 2014 og 2015 drev hobbyvirksomhed med istandsættelse af antikviteter. I 2016 blev aktiviteten så omfattende, at pensionisten lod sig registrere for moms, ligesom han ansatte personale til at bistå med istandsættelsen af antikviteterne.

SKAT var imidlertid ikke enig i, at aktiviteten kunne betragtes som en hobbyvirksomhed i 2015.

Da pensionisten havde et negativt privatforbrug ud fra en foretaget privatforbrugsopgørelse, foretog SKAT en skønsmæssig forhøjelse af pensionistens skattepligtige indkomst. Denne skønnede indkomst blev der endvidere opkrævet 25 % moms af.

Pensionisten havde i klagesagen gjort gældende, at han drev hobbyvirksomhed i 2015 og derfor ikke var omfattet af momsloven i 2015. I det omfang Landsskatteretten gav SKAT medhold i, at han skulle betragtes som en momspligtig person, havde han gjort gældende, at han ville være berettiget til at anvende reglerne om brugtmoms, idet antikviteterne var opkøbt hos private, som ikke havde opkrævet moms af salget.

Landsskatteretten kom frem til, at pensionisten ikke var berettiget til at anvende reglerne om brugtmoms, idet han hverken opfyldte regnskabskravet om at føre særskilt regnskab og bogføring eller fakturakravene, hvor det skal fremgå, at der er tale om brugte genstande og køber ikke har fradrag for momsen.

Landsskatteretten anførte i sin begrundelse, at regnskaber skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab.

Vurdering af Landsskatterettens afgørelse

Landsskatterettens afgørelse rejser nogle mere principielle overvejelser om opfyldelse af kravene til brugtmomsordningen i det tilfælde, hvor en hobbyaktivitet bliver omkvalificeret til en afgiftspligtig virksomhed.

Landsskatteretten fandt i sagen, at pensionisten ikke opfyldte betingelserne for anvendelse af brugtmomsordningen for afgiftsperioden 1. januar 2015 – 31. december 2015, idet den af ham drevne virksomhed ikke opfyldte regnskabskravet i den dagældende momslovs § 70, stk. 3, og momsbekendtgørelsens § 117, stk. 1 og 6, om at føre et særskilt regnskab og bogføring heraf.

Privatpersoner har ikke pligt til at føre regnskab. I det omfang en hobbyvirksomhed bliver omkvalificeret til en afgiftspligtig virksomhed, bør der efter Bachmann/Partners’ vurdering være mulighed for, at virksomheden får adgang til at udarbejde regnskabet og udstede fakturaer i overensstemmelse med reglerne om brugtmoms.

I det tilfælde, at en hobbyvirksomhed omkvalificeres til en momspligtig virksomhed, bør sagen hjemvises til fornyet behandling, således at borgeren får adgang til at udarbejde den nødvendige dokumentation.

For yderligere information kontakt Diana Mønniche på tlf. 20717862 / dme@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmannpartners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *