På regeringens lovprogram for 2020-2021 er der bl.a. et lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslaget skal fremsættes i oktober. Formålet med lovforslaget – der er en genfremsættelse af lovforslag nr. L 156 fra forrige samling – er at forbedre de skattemæssige vilkår for overdragelse af en virksomhed til en erhvervsdrivende fond. Forslaget skal ses som et alternativ til andre modeller for generationsskifte af erhvervsvirksomheder.

Lovforslaget vil indeholde regler om, at der ved arv eller gave kan overdrages aktier i selskaber, der driver erhvervsvirksomhed, til en erhvervsdrivende fond uden betaling af skatter eller afgifter på overdragelsestidspunktet. Beskatningen bortfalder imidlertid ikke, men udskydes blot til det tidspunkt, hvor fonden modtager udbytte eller sælger aktierne i den erhvervsdrivende virksomhed.

Anvendelsen af de nye regler forudsætter opfyldelse af en række betingelser. Disse betingelser skal bl.a. sikre, at modellen målrettes overdragelse af reelle erhvervsvirksomheder, at fonden viderefører virksomheden, samt at den modtagende fond er underlagt regler, der afskærer stifteren fra at råde over fondens midler. Dette gælder, uanset om fonden er hjemmehørende i Danmark eller i et land, der er medlem af EU/EØS.

Den såkaldte holdingmodel, der giver mulighed for, at et holdingselskab ved gave kan overdrage aktier i et datterselskab til en fond, uden at det medfører udlodningsbeskatning af den eller de bagvedliggende aktionærer, vil fortsat kunne anvendes, selvom der indføres et nyt regelsæt. Der indføres dog et krav om, at sådanne overdragelser efter holdingmodellen skal ske med tilladelse fra Skatterådet.

Realiteten er derfor, at den aktionær, der måtte ønske at overdrage sin virksomhed til en erhvervsdrivende fond, står med to valgmuligheder. Den ene medfører ingen beskatning, mens den anden og nye model gør det. Den aktionær, der planlægger virksomhedsoverdragelsen i god tid, kan derfor undgå den beskatning, som er indeholdt i den nye model. Der må derfor anses at være en vis sandsynlighed for, at det nye regelsæt alene får begrænset anvendelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *