Skattestyrelsen har den 16. oktober 2018 udsendt et styresignal, SKM2018.521.SKTST, hvor praksis ændres og mulighederne for at fradrage moms af udgifter ved erhvervelse og besiddelse af datterselskaber udvides. Virksomheder, som efter den hidtidige praksis ikke har fået godkendt momsfradrag, kan søge moms retur tilbage til 1. januar 2009.

På baggrund af EU-Domstolens dom af 5. juli 2018 i sag C-320/17, Marle Participations Sarl, ændrer Skattestyrelsen praksis for, hvornår virksomheders erhvervelse og besiddelse af kapitalandele kan anses for økonomisk virksomhed efter momslovens § 3. Den ændrede praksis har betydning for holdingselskabers momsfradragsret.

EU-Domstolen fastslog i dommen, at enhver momspligtig transaktion, herunder eksempelvis udlejning af fast ejendom, kan opfylde betingelsen om iværksættelse af momspligtige transaktioner i forbindelse med indgriben i administrationen af et selskab.

Hidtidig praksis

Det klare udgangspunkt har indtil den nævnte dom været, at holdingselskaber i meget begrænset omfang kunne anses for at udøve økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende.

Efter fast EU-praksis kan holdingselskabers besiddelse af kapitalandele dog anses for økonomisk virksomhed, når følgende to betingelser er opfyldt:

  • Holdingselskabet skal ”gribe ind i administrationen” af datterselskabet
  • Der skal iværksættes transaktioner, der er undergivet moms.

EU-Domstolen har tidligere fastslået, at et holdingselskabs levering af administrative, finansielle, regnskabsmæssige, kommercielle, IT-mæssige og tekniske ydelser til datterselskabet, vil udgøre økonomisk virksomhed og give ret til momsfradrag.

Efter dansk praksis har eksempelvis udlejning af maskiner og fast ejendom eller levering af rengøringsydelser ikke været anset for ”indgriben i datterselskabers administration”. Sådan virksomhed har derved ikke været berettiget til momsfradrag, jf. det nu ophævede styresignal, SKM2015.711.SKAT.

EU-dommen sag C-320/17, Marle Participations Sarl

Sag C-320/17, Marle Participations Sarl, omhandlede et holdingselskab, der forvaltede andele i en række datterselskaber. I forbindelse med en omstrukturering i 2009 erhvervede holdingselskabet et datterselskab, og tog fuldt momsfradrag for udgifterne i forbindelse med erhvervelsen. Holdingselskabet udlejede en ejendom til datterselskabet, og denne udlejning var momspligtig.

EU-Domstolen fastslog i sagen, at udlejning af fast ejendom til et datterselskab skulle anses for økonomisk virksomhed, som gav ret til fuldt momsfradrag for udgifterne forbundet med erhvervelsen af kapitalandelene i datterselskabet. Det var dog en betingelse for fradraget, at udlejningen havde en permanent karakter, at udlejningen skete mod vederlag, at udlejningen ikke var momsfritaget, og at der var en direkte sammenhæng mellem udlejningen og den modværdi, der blev modtaget herfor.

Ny praksis

Skattestyrelsen har på baggrund af EU-dommen været nødsaget til at ændre praksis for så vidt angår betingelsen om, at der skal iværksættes transaktioner, der er undergivet moms.

Betingelsen skal efter EU-dommen fortolkes således, at det omfatter alle transaktioner, der udgør økonomisk virksomhed efter momsloven og som holdingselskabet leverer til datterselskabet.

Praksisændringen består herefter i, at transaktioner ikke længere kan begrænses efter deres art, som det tidligere ellers blev gjort i dansk praksis. Derfor kan udlejning af maskiner og fast ejendom eller levering af rengøringsydelser også anses for ”indgriben i datterselskabers administration” og dermed berettige til momsfradrag.

Det afgørende er alene, om transaktionerne udgør økonomisk virksomhed efter momsloven og dermed er momspligtige.

Genoptagelse 

Virksomheder, hvor hidtidig dansk praksis samlet set har været til ugunst, kan anmode om genoptagelse af momstilsvaret tilbage til 1. januar 2009. Anmodes der om genoptagelse, omfatter det samtlige afgiftsperioder, der kan ske genoptagelse for.

Anmodningen om tilbagebetaling af moms skal være i Skattestyrelsens besiddelse senest den 16. april 2019.   

Bachmann/Partners rådgiver om holdingselskabers adgang til momsfradrag og assisterer gerne virksomheder i forhold til praksisændringen.

For yderligere information kontakt gerne Diana Mønniche.

Læs hele Skattestyrelsens styresignal her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *