Af advokat Diana Mønniche og cand.merc.(jur.), skatte- og afgiftsspecialist Kristine Holmgaard Eriksen, Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab.

Østre landsret har ved dom den 5. juli 2021 SKM2021.404.ØLR slået fast, at en bilforhandlers videresalg af indbytningsbiler, der midlertidigt havde været anvendt som firmabiler til medarbejderne, ikke var momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 2, nr. 2. Det er herved slået fast, at en bilforhandler altid skal afregne moms af biler, som har været indregistreret til virksomheden, da bilerne altid bliver anskaffet med henblik på videresalg på et tidspunkt.

Sagen angik en bilforhandler, der som led i byttehandler indkøbte biler fra private kunder. Der var ikke faktureret moms på købene, da bilerne blev købt af private. Bilerne blev af autoforhandleren anvendt til demonstrationskørsel og derudover stillet til rådighed som fri bil for medarbejderne hos bilforhandleren. Efterfølgende blev bilerne solgt videre til tredjemand.

Bilforhandleren var af den opfattelse, at da bilerne havde været anvendt til fri bil for medarbejderne, var der ikke adgang til momsfradrag, hvorfor salget var fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 2.

Fradrag for udgifter på demobiler anvendt som fri bil

Landsretten fastslog, at videresalg af bilforhandlerens omhandlede biler ikke var momsfritaget i medfør af momslovens § 13, stk. 2. Landsretten fandt, at bilerne i hele virksomhedens ejerperiode reelt måtte anses for at have været til salg og indgik i virksomhedens varelager. Bilerne kunne derfor på intet tidspunkt anses for at være udtaget af virksomheden, hvorimod der som tjenesteydelse var udtaget det personalegode, at bilerne midlertidigt var stillet til rådighed for de enkelte medarbejderes private brug med en række begrænsninger, jf. momslovens § 5, stk. 2.

Landsretten mente, at bilerne måtte anses for købt og solgt som led i den almindelige bilforhandlervirksomhed, hvorfor virksomheden var berettiget til momsfradrag for samtlige udgifter, som virksomheden afholdt til reservedele, ekstraudstyr og klargøring af bil, jf. momslovens § 42, stk. 6. Landsretten bemærkede, at virksomheden ikke havde godtgjort, at nogen af de afholdte udgifter alene blev afholdt som led i, at bilerne også var stillet til rådighed som firmabiler.

Forventningsprincippet

I relation til videresalg af brugte biler kom landsretten frem til, at bilforhandleren ikke havde en berettiget forventning om at kunne sælge bilerne uden moms, trods det forhold, at Skattestyrelsen siden 1993 har haft et afsnit i momsvejledningen nu Den Juridiske Vejledning, afsnit D.A.22.4.3 og D.A. 22.12.2 om, at der ikke er adgang til momsfradrag for anskaffelse af køretøjer, der bliver anvendt som fri bil.

Det var landsrettens opfattelse, at salg af brugte biler ikke kan sammenlignes med den momsmæssige behandling af videresalg af nye biler, som en bilforhandler har indregistreret til sig selv, hvorfor bilforhandleren ikke kunne støtte ret på Skattestyrelsens fortolkning i Den Juridiske Vejledning.

Vores vurdering

Landsrettens dom må efter vores vurdering anses for en ændring af skatteforvaltningens mangeårige praksis vedrørende den momsmæssige behandling af bilforhandleres videresalg af køretøjer, som har været indregistreret til virksomheden.

Selvom landsretten fastslog, at den pågældende bilforhandler ikke kunne støtte ret på Skatteforvaltningens mangeårige praksis vedrørende videresalg af biler, som har været indregistreret fra ny, så fører landsrettens fortolkning af momslovens § 42, stk. 6, til en ændring af praksis.

Efter Skatteforvaltningens mangeårige praksis har en bilforhandler ikke været berettiget til momsfradrag for anskaffelsen af et køretøj, hvis køretøjet blev indregistreret til virksomheden og i forbindelse med indregistreringen bl.a. anvendt som fri bil og til ærindekørsel.

Denne praksis er efter landsrettens fortolkning af momslovens § 42, stk. 6, ikke tilstrækkelig til at begrænse adgangen til momsfradrag.

Ved vurderingen af adgangen til momsfradragsretten lagde landsretten vægt på, at medarbejderne ikke havde krav på en bestemt bil, og at den bil, som en medarbejder fik stillet til rådighed, hver dag skulle medbringes på arbejdspladsen og parkeres et bestemt sted. Desuden skulle bilen være rengjort og måtte ikke have barnesæder i eller lignende. Bilen stod også til rådighed for prøvekørsel og salg til potentielle kunder.

Under disse omstændigheder fandt landsretten, at bilerne i hele bilforhandlerens ejerperiode reelt må anses for at have været til salg og er indgået i selskabets varelager. Bilerne kan derfor på intet tidspunkt anses for at være udtaget af virksomheden, hvorimod der som tjenesteydelse er udtaget det personalegode, at bilerne midlertidig er stillet til rådighed for de enkelte medarbejderes private brug med de ovennævnte begrænsninger, jf. momslovens § 5, stk. 2.

Med landsrettens dom vil bilforhandlere have adgang til momsfradrag for alle udgifter til såvel anskaffelse af køretøjerne samt driftsomkostningerne, idet bilforhandlere generelt har de køretøjer, som er stillet til rådighed til salg samtidig med, at de bliver anvendt som fri bil.

Når et køretøj stilles til rådighed for en medarbejder, skal der således fremover beregnes en udtagningsmoms, hvilket skal opgøres skønsmæssigt. Dette kan komme til at give mange udfordringer, hvorfor det opfordres til, at Skatteforvaltningen udsender et styresignal med retningslinjer for, hvordan udtagningsmomsen skal opgøres.

Med landsrettens dom kan det konstateres, at der skal være vandtætte skotter mellem virksomhedens biler, der er til salg og de biler, som anvendes til fri bil, hvis der skal være adgang til at sælge bilen momsfrit efter momslovens § 13, stk. 2.

Ændringen af momslovens § 30, hvorefter bilforhandlere fra 1. juli 2021 bliver berettiget til at anvende momslovens § 30 ved videresalg af demobiler, må endvidere anses for at være en konsekvens af den underkendte praksis. For nye biler, som har været indregistreret til en bilforhandler og hvor forhandleren har haft ret til momsfradrag, vil der således ikke være krav om, at bilerne skal have været anvendt til udlejning for at kunne afregne moms på et reduceret grundlag.

For yderligere information kontakt Diana Mønniche på tlf. 20 71 78 62 / dme@bachmann-partners.dk, Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 /pha@bachmann-partners.dk, Peter Loft på tlf. 40 30 23 15 / psl@bachmann-partners.dk eller Kristine Holmgaard Eriksen på tlf. 30 12 82 25 /khe@bachmann-partners.dk. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *