Arbejder du eller din virksomhed indenfor autobranchen, skal du være opmærksom på, at regeringen netop har fremsat lovforslag om en række ændringer på motorområdet, der efter vores vurdering bestemt ikke gør retsstillingen bedre for selvanmeldere.

Regeringen har fremsat forslag om, at det ikke skal være muligt for selvanmeldere at ændre i måneds-angivelsen for afgiftsberigtigede køretøjer efter indregistrering i Køretøjsregisteret. Forslaget er fremsat med henblik på at undgå svig. Ved fejl skal der i stedet anmodes om genoptagelse ved Skatteforvaltningen.

Der er tale om bebyrdende regler for virksomhederne, idet der skal anmodes om genoptagelse for at foretage rettelser, hvis der konstateres fejl. Det havde været nemmere, hvis både virksomhederne og myndighederne kunne korrigere fejl, uden at de herved skulle anmode om genoptagelse. Lovændringen har således den konsekvens, at virksomheder, der har lavet fejl i deres månedsangivelser, er nødsaget til at anmode om genoptagelse for at få rettet fejlene.

Det foreslås tillige at begrænse reglerne om partshøring på motorområdet yderligere, idet Motorstyrelsen tilsyneladende har en række systemmæssige udfordringer, der nødvendiggør en sådan begrænsning. Regeringen foreslår at udvide adgangen til begrænset høring således, at Skatteforvaltningen først skal inddrage borgere og virksomheders bemærkninger til en sag, når der er truffet afgørelse. Regeringen lægger i lovforslaget vægt på, at tilpasningerne i reglerne er til gavn for borgere og branchen. Det er dog, ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt, problematisk, at borgere og virksomheder ikke skal høres, inden der træffes afgørelse om ændring af et køretøjs registrering eller ved beregning af afgiften, hvorfor reglerne ud fra vores vurdering ikke ser ud til at gøre borgere eller virksomheders retsstilling bedre.

Systemfejlene i Køretøjsregistret har efter vores erfaring allerede haft den konsekvens, at en række virksomheder ikke har kunnet betale den korrekte afgift. IT-systemet for registreringsafgift synes at være fejlbehæftet, hvorfor regeringens forslag efter vores opfattelse alene vil føre til, at der skal anvendes endnu flere ressourcer både hos Motorstyrelsen og hos virksomhederne, når der træffes afgørelse, inden der er sikkerhed for, at der træffes en korrekt afgørelse.

Regeringen har endvidere foreslået, at skatteministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for den sikkerhedsstillelse, som selvanmeldere skal præstere. Ændringen sker i kølvandet på, at Motorstyrelsen har tabt en række sager, hvor Motorstyrelsen har stillet krav om en sikkerhed, der ikke har været proportional med den risiko, som har været forbundet med at lade den pågældende virksomhed registrere for registreringsafgift.

Forslaget må forstås således, at skatteministeren ønsker hjemmel til at fastsætte krav om sikkerhedsstillelse, der ikke står mål med den risiko, der er forbundet med registrering af virksomhedens registreringsafgift. Regeringen har lagt op til, at der ikke skal være hjemmel til at nedsætte sikkerhedsstillelsen til et beløb svarende til minimumskravet på 500.000 kr., hvis der ikke er nogen risiko forbundet med den pågældende virksomhed, hvilket forekommer at være påfaldende, når der netop ikke er forøget risiko. Lovgiver burde her tone rent flag og i stedet for forhøje minimumskravet. I stedet skal der alene være adgang til at øge sikkerhedsstillelsen i forhold til en trappemodel fastsat af Skatteministeriet.

Konsekvenserne af de nye lovregler er, at virksomheder, der i enhver henseende indretter sig i overensstemmelse med den lovgivning, som de er underlagt, og som altid har betalt skatter og afgifter rettidigt, fremover kan blive mødt med krav om store sikkerhedsstillelser, som ikke er proportionale med den risiko, der er forbundet med registreringen. Dette kan i værste fald føre til lukning af mindre virksomheder.

Efter vores vurdering og efter almindelige forvaltningsretlige principper er det særdeles problematisk, at der ikke er proportionalitet mellem risiko og sikkerhedsstillelse, da det kan have fatale konsekvenser for virksomhederne.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab har stor erfaring med sager på motorområdet. Hvis du ønsker at vide mere, kan du kontakte Diana Mønniche på tlf. 20 71 78 62 / dme@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *