Højesteret har i en dom af 26. januar 2024 fundet, at Realdania havde ret til fradrag for lønudgifterne til deres vedtægtsbestemte filantropiske uddelingsaktiviteter, da lønudgifterne var afholdt i foreningens inte-resse og da uddelingsaktiviteterne understøttede driften af foreningens samlede virksomhed.

Spørgsmålet i sagen var, om Realdania havde fradragsret i medfør af ligningslovens § 8 N for lønudgifter, der var afholdt i perioden mellem 2008-2018 i forbindelse med Realdanias vedtægtsbestemte filantropiske uddelingsaktiviteter.


Efter ligningslovens § 8 N kan erhvervsmæssige lønudgifter til personer i ansættelsesforhold fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Bestemmelsen blev indsat i loven efter to højesteretsdomme fra 2017, der fastslog, at der ikke var hjemmel i skattelovgivningen til at fradrage lønudgifter, der vedrører etablering af ny virksomhed eller udvidelse af eksisterende virksomhed. Bestemmelsen har virkning fra 2008.


Realdania er en erhvervsdrivende forening, hvis vedtægtsbestemte formål bl.a. er at drive investerings-virksomhed og at støtte almennyttige og almenvelgørende formål.
Skatteministeriet var af den opfattelse, at udgifter til filantropi ikke var afholdt med det formål at opnå overskud, men derimod at uddele midler, hvorfor lønudgifterne ikke kunne anses som erhvervsmæssige, jf. ligningslovens § 8 N.


Højesteret fandt indledningsvis, at der ikke var mulighed for fradrag for de afholdte lønudgifter efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, da der ikke var tale om en lønudgift, som kunne anses for en driftsomkostning, der var anvendt til at erhverve, sikre eller vedligeholde den skattepligtige indkomst.
Spørgsmålet var derefter, om ligningslovens § 8 N, som har til formål at udvide fradragsretten for lønudgifter, kunne danne grundlag for fradragsret. Ligningslovens § 8 N gør det muligt at fradrage lønudgifter, der vedrører etablering af ny virksomhed eller udvidelse af eksisterende virksomhed – samt lønudgifter vedrørende køb, salg og omstrukturering af en virksomhed.


Højesteret udtalte, at det afgørende for fradragsretten efter ligningslovens § 8 N er, at der skal være tale om ”erhvervsmæssige” lønudgifter til personer i ansættelsesforhold, som har til formål at understøtte driften af virksomheden på såvel kort som lang sigt. Yderligere er det en forudsætning for fradrag, at udgiften er afholdt i ”virksomheds interesse”.


Højesteret fandt, at de lønudgifter, som Realdania havde afholdt for at opfylde sit uddelingsformål, angik en aktivitet, der var en integreret del af foreningens virksomhed. Disse lønudgifter vedrørende Realdanias uddelingsaktiviteter var også afholdt i foreningens interesse i at opfylde sit formål, og uddelingsaktiviteterne understøttede driften af foreningens samlede virksomhed. På baggrund af ovenstående fandt Højesteret, at udgifterne var erhvervsmæssige efter ligningslovens § 8 N og kunne fradrages.


Dommen er en glædelig nyhed for erhvervsdrivende fonde og foreninger. Ligningslovens § 8 N har tidligere være underlaget en indskrænket fortolkning, men dommen slår nu fast, at erhvervsdrivende fonde og foreninger fortsat har fradrag for lønudgifter, der er afholdt i fonden eller foreningens interesse.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab rådgiver om alle forhold vedrørende skat og afgifter. Hvis du ønsker at vide mere, kan du kontakte Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk, Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf.
40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *