Med regeringens udspil ”Et stærkere erhvervsliv” vil der blive indført et retskrav på anvendelse af en skematisk værdiansættelse ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder inden for den nære familie. Ifølge udspillet skal den skematiske værdiansættelse altid kunne anvendes som beskatningsgrundlag ved opgørelse af bo- og gaveafgiften, når der overdrages ejerandele i en erhvervsvirksomhed.

Efter gældende regler skal værdien af en virksomhed ved en familieoverdragelse fastsættes til handelsværdien, når bo- og gaveafgiften skal beregnes. Handelsværdien kan estimeres med udgangspunkt i de skematiske regler i cirkulærerne fra 2000 om værdiansættelse af aktier og anparter samt goodwill, hvilket er på baggrund af historiske regnskabstal. Skattestyrelsen har dog mulighed for at fastsætte værdien ud fra et skøn over virksomhedens fremtidige indtjening, hvis Skattestyrelsen kan godtgøre, at cirkulærerne ikke vil give et retvisende udtryk for handelsværdien.

Et skøn over fremtidig indtjening vil altid være forbundet med stor usikkerhed og værdiansættelsesreglerne efterlader derfor parterne i et generationsskifte i en situation uden forudsigelighed for Skattestyrelsens værdiansættelse.

Regeringens forslag til et retskrav på skematisk værdiansættelse vil understøtte transparens og forudsigelighed for både overdrageren og modtageren af virksomheden, når bo- og gaveafgiftsgrundlaget skal opgøres. Efter det oplyste, vil det alene være muligt at fravælge den skematiske værdiansættelse, hvis det kan godtgøres, at den skematiske værdi overstiger handelsværdien og ikke i det omvendte tilfælde, hvor handelsværdien overstiger den skematiske værdi.

Den skematiske værdiansættelse skal tage udgangspunkt i de nuværende regler i aktie- og goodwillcirkulærerne. Ved opgørelsen af den skematiske værdiansættelse tages dog udgangspunkt i virksomhedens seneste 5 regnskabsår og ikke kun de seneste 3 år som i aktie- og goodwill cirkulærerne.

Endeligt vil regeringen indføre en klar skematik ift. levetiden på virksomhedens goodwill baseret på virksomhedens historiske afkast af den investerede kapital og vækst i omsætning med en øvre grænse på 15 år. Derudover vil værdien af goodwill henfalde over tid. Levetiden i henhold til aktie- og goodwillcirkulærerne er formelt set ubegrænset, men der er opstået en praksis om at anvende 7 år i de fleste værdiansættelser.

Retskravet på skematisk værdiansættelse gælder kun ved beregning af bo- og gaveafgift og f.eks. ikke ved opgørelse af en eventuel avancebeskatning på overdragelsen. Det er uklart om ændringen vil medføre, at avancebeskatningen og bo- og gaveafgiften i så fald skal opgøres efter to forskellige værdiansættelser. Det forekommer uhensigtsmæssigt. Det bliver spændende at se, hvorledes lovgivningsmagten forholder sig til denne problemstilling.

Ændringen vil således indebære en øget retssikkerhed for parterne i et generationsskifte, da de kan forudse den bo- og gaveafgift, som vil blive udløst ved et forestående generationsskifte.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab rådgiver om generationsskifte, herunder løsninger, hvor virksomheder overdrages med skattemæssig succession.

For yderligere information kontakt gerne Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk, Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk, Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk og Rasmus Bejder Jensen på tlf. 51 68 82 40 / rbj@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *