Selvanmelderordningen på eksportområdet afskaffes, men tidligst i 2020. Det har samtlige partier i Folketinget besluttet den 18. december 2018. Indtil et nyt system er på plads, fortsætter selvanmelderordningen dog i sin hidtidige form. Folketingets partier har også bebudet, at der på import af køretøjer kommer til at ske ændringer af det gældende vurderingssystem.

Skatteministeriet har den 18. december 2018 udsendt en pressemeddelelse om, at selvanmelderordningen for køretøjer, der eksporteres, afskaffes. Det har samtlige partier i folketinget besluttet. Samtidig har samtlige partier i Folketinget meldt sig klar til at tage initiativer også på importområdet. Importområdet skal imidlertid først undersøges nærmere. 

Beslutningen om at afskaffe selvanmelderordningen på eksportområdet sker på baggrund af, at Motorstyrelsen og Rigsrevisionen har afdækket en række udfordringer med biler, der selvanmeldes til eksport. Udfordringerne har bestået i, at køretøjer, der eksporteres og hvor den residuale registreringsafgift tilbagebetales, i visse situationer er blevet værdiansat til højere værdier end de reelle markedsværdier, hvorved der er tilbagebetalt for meget i registreringsafgift.

Skatteministeriets har i pressemeddelelsen oplyst, at en ny model for værdiansættelse af køretøjer, der skal eksporteres, vil skulle kvalificeres yderligere. En ny model forventes tidligst implementeret i 2020. Allerede nu ligger det dog klart, at opgaven med at værdifastsætte køretøjer til eksport vil blive forankret i Motorstyrelsen. Bileksportører får med den nye model dermed ikke længere mulighed for selv at angive værdien af køretøjer til eksport.

Det må forventes, at de overvejelser, der hidtil har været om et semiautomatisk vurderingssystem af køretøjer, vil indgå i overvejelserne om en fremtidig model for værdiansættelse.

Af Skatteministeriets pressemeddelelse fremgår det også, at Folketingets partier har givet opbakning til, at der ses nærmere på importområdet. Her er spørgsmålet det omvendte af eksportområdet – altså om importerede køretøjer værdiansættes for lavt, således at der afregnes for lidt i registreringsafgift til staten.

Også på importområdet må det forventes, at de ovenfor nævnte overvejelser om et semiautomatisk vurderingssystem kommer til at spille en rolle.

Så længe køretøjer skal vurderes på baggrund af en markedsværdi, må det forventes, at der også ved Motorstyrelsens behandling af sådanne vurderinger vil være et vist udfaldsrum, hvor det i sagens natur ikke kan udelukkes, at der vil være uenighed mellem den, der importerer/eksporterer et køretøj, og Motorstyrelsen.

Det forhold, at man afskaffer selvanmelderordningen i sin helhed, betyder imidlertid også, at lovlydige autoforhandlere m.fl. har udsigt til længere sagsbehandlingstider og dermed øget likviditetsbehov. Dette er ikke hensigtsmæssigt. Den del af selvanmelderordningen, som er en udfordring, er værdiansættelsen. Det forhold, at Motorstyrelsen fremover skal værdiansætte køretøjerne, skaber ikke en mere sikker håndtering af værdiansættelserne, da skønnet skal udøves på et forældet grundlag. I praksis ser vi ofte, at to forskellige sagsbehandlere i Motorstyrelsen f.eks. kan værdifastsætte samme køretøj til forskellige værdier, hvorved differencen i registreringsafgift for samme køretøj kan blive på mere end kr. 100.000. Årsagen hertil er, at metoden til at værdiansætte køretøjerne er forældet. Det forhold, at der foretages regulering i værdiansættelsen af køretøjerne, er ikke alene begrundet i, at selvanmeldere har til hensigt at svindle. Årsagen til reguleringerne er, at rammerne for udøvelse af skønnet ikke er tilstrækkeligt klare og at selvanmelderne ikke har adgang til de samme data, som Motorstyrelsen er i besiddelse af. I kampen for at sætte ind overfor de brodne kar i autobranchen, bør man fra politisk side være opmærksom på ikke at smide barnet ud med badevandet. De lovlydige virksomheder har således også efter 2020 et legitimt behov for at kunne eksportere biler på en let og smidig måde, der sikrer hurtig tilbagebetaling af registreringsafgift.

Vi vil derfor opfordre til, at der bliver sat fokus på problemets kerne, hvilket navnlig er selve lovgrundlaget for værdiansættelsen af køretøjer. Selvanmeldelse synes under et system med klare kriterier for værdiansættelse ikke i sig selv at være et problem, da selvangivelse udført på korrekt måde netop også hjælper Motorstyrelsen.

Alternativ til semiautomatisk beregningssystem

Metoden, som køretøjer værdifastsættes på i Danmark, er efter vores vurdering forældet, idet der for mange køretøjer reelt ikke er sammenlignelige køretøjer til salg på det danske marked på fuld registreringsafgift. I forbindelse med værdifastsættelse af køretøjer – såvel i forhold til eksport som import af brugte køretøjer – bør Skatteministeriet overveje at indføre et system med en systematisk nedskrivning af afgiftsgrundlaget.

Dette kan efter vores vurdering ske ud fra to forskellige metoder.

1)

Nye køretøjer afgiftsberigtiges til samme værdi eksempelvis ud fra importørernes anmeldte listepriser. Dette skal ske, uanset hvilken salgspris der er hos den enkelte forhandler. Brugte biler kan således værdifastsættes ved, at der tages udgangspunkt i de eksisterende listepriser for nye køretøjer. Afhængigt af køretøjets alder afskrives listeprisen med en fastsat procentsats, der eksempelvis kunne svare til afskrivningen for køretøjer, der er indregistreret på forholdsmæssig registreringsafgift.

2)

Der kunne også laves en model, hvor Motorstyrelsen hver måned for de enkelte modeller offentliggør prislister, som nye køretøjer skal afgiftsberigtiges efter. Prislisterne kunne udarbejdes ud fra de indberettede salgspriser, som forhandlerne foretager i forbindelse med indregistrering af nye køretøjer. Prislisterne kan udarbejdes i stil med den måde, som Motorstyrelsen offentliggør niveaulister for brugte køretøjer i dag.

Prislisterne kan udarbejdes hver måned, således at afgiftsgrundlaget følger prisudviklingen for den seneste måneds salg af nye køretøjer. Afgiftsgrundlaget vil dermed løbende blive justeret i forhold til markedsprisen og virksomhederne kan undgå den administrative belastning, som er indført i forbindelse med genberegningsreglerne.

For brugte køretøjer vil der være mulighed for at fastsætte den afgiftspligtige værdi ved at tage udgangspunkt i den ”prisliste”, som var gældende for den måned, hvor køretøjet første gang blev indregistreret. Afgiftsgrundlaget kan således nedskrives med en procentsats, der svarer til nedskrivningen af værdien for køretøjer, som er indregistreret på forholdsmæssig registreringsafgift.

En afskrivningsmodel vil føre til en væsentlig bedre sikkerhed for, at både nye og brugte biler afgiftsberigtiges på et korrekt grundlag. Det vil efter vores vurdering spare ressourcer både hos virksomhederne og Motorstyrelsen, idet kontrolfokus kan flyttes over på virksomheder, som ikke ønsker at efterleve det regelsæt, som virksomhederne er underlagt. Herved kan myndighedernes ressourcer anvendes på en mere optimal måde.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab rådgiver om alle forhold vedrørende registreringsafgift og registrering af køretøjer.

For yderligere information kontakt Diana Mønniche på tlf. 20717862 / email dme@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40323535 / email pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *