Skattestyrelsen justerer i et nyt styresignal kriterierne om behandling eller berostillelse af straffesager i Skattestyrelsen, når der er en klagesag over den underliggende materielle afgørelse. Efter justeringen af kriterierne vil hovedreglen være, at straffesager og klagesager kan behandles sideløbende.

Hvis en skatteyder har klaget over Skatteforvaltningens afgørelse i en skatte- eller afgiftssag, hvor Skatteforvaltningen samtidig har vurderet, at der muligvis er sket overtrædelse af skatte- eller afgiftslovgivningen, skal Skattestyrelsen tage stilling til, om behandlingen af straffesagen skal afvente afgørelsen af klagesagen.

Hovedreglen har hidtil været, at straffesagen sættes i bero, indtil der er truffet afgørelse i den underliggende klagesag. Efter justeringen af kriterierne i det nye styresignal vil hovedreglen være, at straffesagen og klagesagen kan behandles sideløbende.

Behandling af straffesagen behøver derfor ikke at afvente udfaldet af afgørelsen i klagesagen eller omvendt.

Formålet med den nye praksis er at mindske unødigt lange sagsbehandlingstider og at der indtræder hel eller delvis strafferetlig forældelse.

Den nye praksis giver anledning til visse retssikkerhedsmæssige overvejelser, idet der kan træffes afgørelse i en straffesag, mens der verserer en tvist i klageinstansen om hele grundlaget for straffesagen. Skattestyrelsen har opstillet tre undtagelser til den nye hovedregel:

Undtagelse 1 – straffesag afventer klagesag

  • Hvis fortolkningen af skatteretlige regler har afgørende betydning for opgørelse af unddragelsen og ikke allerede er afklaret i retspraksis, eller
  • politi og anklagemyndighed i øvrigt vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at afvente afgørelse i klagesagen.

Undtagelse 2 – klagesag afventer straffesag

  • Skatteankestyrelsen kan beslutte at berostille klagesagen, indtil der er truffet afgørelse i straffesagen, hvis bevisførelsen og bevisvurderingen i straffesagen er af afgørende betydning for udfaldet af klagesagen.

Undtagelse 3 – betingelser for både undtagelse 1 og 2 er til stede

  • Hvis der skulle opstå en situation, hvor betingelser for både undtagelse 1 og 2 er til stede, så behandles klagesagen først.

Bevisbyrden er forskellig afhængig af, om der er tale om en straffesag eller en klagesag. Hovedreglen er, at i en straffesag skal Skattestyrelsen bevise, at der er begået et strafbart forhold og enhver tvivl skal komme sigtede til gode. I en klagesag vil bevisbyrden oftest være lagt over på skatteyder, der skal bevise sine påstande.

Har du brug for en vurdering af hvilken proces der vil være mest hensigtsmæssig for dig, så har Bachmann/Partners stor erfaring med rådgivning i skattesager og som forsvarer i straffesager.

For yderligere information kontakt gerne kontakte Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk, Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *