Motorstyrelsen har den 14. november 2019 udsendt det endelige styresignal om en ny trappemodel for fastsættelse af sikkerhedsstillelse for selvanmeldere efter registreringsloven. Trods kritik fra branchen fastholder Motorstyrelsen trappemodellen fra udkastet. Styresignalet skal have virkning fra 1. januar 2020, hvor berørte selvanmeldere forinden vil modtage høringsbrev fra Motorstyrelsen om den forventede forhøjelse af sikkerhedsstillelsen på baggrund af trappemodellen. 

Trappemodellen

Overordnet følger det af styresignalet, at sikkerhedsstillelsen for selvanmeldere efter registreringsafgiftsloven fremover skal afhænge af summen af virksomhedens gennemsnitlige månedlige afgiftsbetaling og godtgørelse ved eksport 12 måneder tilbage i tid. De to beløb (uden fortegn) sammenlægges, idet eksportgodtgørelse kun medregnes med halvdelen af beløbet.

Trappemodellen har fem trin, der er som følgende:

Virksomhedens månedlige afgiftsbetaling plus halv godtgørelseSikkerhedsstillelse
0 – 1 mio. kr.500.000 kr.
1 – 2,5 mio. kr.2.500.000 kr.
2,5 – 5 mio. kr.5.000.000 kr.
5 – 10 mio. kr.7.500.000 kr.
10 mio. kr. og overMin. 7.500.000 kr.

I tilfælde, hvor virksomhedens månedlige afgiftsbetaling med tillæg af halvdelen af den modtagne eksportgodtgørelse overstiger 10 mio. kr., fastsættes beløbet individuelt, men det skal som minimum udgøre 7,5 mio. kr.

Trappemodellen for fastsættelse af sikkerhedsstillelse er til trods for kritik fra branchen udformet i overensstemmelse med Motorstyrelsens udkast til styresignalet, som Bachmann/Partners tidligere har udgivet en artikel om. Du kan læse vores tidligere omtale af udkastet til styresignalet samt nærmere om trappemodellens opbygning her

Skøn under regel 

Bachmann/Partners finder det kritisabelt, at Motorstyrelsen med styresignalet sætter skøn under regel, idet kravet til øget sikkerhedsstillelse alene sker på grundlag af virksomhedens afgiftstilsvar. Krav om øget sikkerhedsstillelse bør bero på en konkret vurdering, hvor Motorstyrelsen må sandsynliggøre, at statskassen risikerer at lide tab.

Det er Bachmann/Partners’ opfattelse, at Motorstyrelsen også skal hense til selvanmelders betalingshistorik og øvrige risikofaktorer, for at der kan kræves en øget sikkerhedsstillelse. Dette vil der ikke blive henset til, når der i henhold til styresignalet kan kræves øget sikkerhedsstillelse ud fra selvanmelderens afgiftstilsvar. Med styresignalet henses der således ikke til, om der er en forøget risiko for, at statskassen vil lide tab.

Sikkerhedsstillelsens størrelse

Det forhold, at Motorstyrelsen i mange tilfælde kræver en sikkerhedsstillelse, der er højere end det, som en selvanmelder skal afregne i registreringsafgift for en måned, er efter Bachmann/Partners opfattelse uproportionalt.

Når afgiften skal afregnes månedligt, og når Motorstyrelsen har adgang til straks at afmelde en virksomhed for registreringsafgift, bør Motorstyrelsen ikke kunne kræve en sikkerhedsstillelse, der er højere end 1 måneds afgiftstilsvar.

Endvidere anses springet fra særligt første til andet trin for at være uforholdsmæssigt stort. En stigning på ca. 15 % i en virksomheds afgiftstilsvar på knap 1 mio. kr. vil medføre en stigning på 500 % i sikkerhedsstillelse. Der er ikke ubetydelige omkostninger forbundet med sikkerhedsstillelse, hvilket særligt vil belaste selvanmeldere med mindre afgiftstilsvar, der fremover skal stille en væsentlig større sikkerhedsstillelse. Dette anses for uhensigtsmæssigt og i strid med proportionalitetsprincippet.

Afskaffelse af selvanmelderordningen for eksportgodtgørelse

Der er efter Bachmann/Partners’ opfattelse ikke belæg for at kræve øget sikkerhedsstillelse i forhold til godtgørelse af registreringsafgift ved eksport af køretøjer. Særligt efter L 24 vedrørende forslag til ændring af registreringsafgiftsloven er blevet vedtaget den 14. november 2019. Ændringen af registreringsafgiftsloven har blandt andet ført til en afskaffelse af selvanmelderordningen for eksportgodtgørelse, hvorfor der ikke er grundlag for at inddrage godtgørelse af registreringsafgift i udmålingen af størrelsen på sikkerhedsstillelsen.

Vedtagelsen af afskaffelse af selvanmelderordningen for eksportgodtgørelse medfører højest sandsynligt, at Motorstyrelsen skal ændre styresignalet igen. Både Motorstyrelsens ressourcer samt virksomhedernes administrative omkostninger kunne således have være reduceret, hvis styresignalet havde været tilpasset denne lovændring fra starten.

På baggrund af ovenstående anser Bachmann/Partners den nye trappemodel som uholdbar og uproportional. Trappemodellen stiller større krav til selvanmelderes likviditet og vil derfor være en ny økonomisk byrde, der især rammer de mindste og dårligst funderede virksomheder i branchen.

Med Motorstyrelsens skærpede krav til sikkerhedsstillelse forsøger myndigheden reelt at afskaffe selvanmelderordningen, da mange virksomheder fremover ikke vil have mulighed for at imødekomme de krav, som Motorstyrelsen stiller til sikkerhedsstillelsen.

Hvis det var lovgivers hensigt at hindre en række virksomheders adgang til at blive registreret som selvanmelder, vil mindstekravet til sikkerhedsstillelsen have været højere. Motorstyrelsens styresignal må derfor anses for at være i strid med registreringsafgiftsloven.

For yderligere information kontakt gerne Diana Mønniche på tlf. 20 71 78 62 / dme@bachmann-partners.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *