Højesteret har den 2. februar 2021 afsagt dom i en sag, hvor spørgsmålet var, om en tilførsel af aktiver (fast ejendom) fra et interessentskab til et kommanditaktieselskab skulle udløse procentafgift efter reglerne i tinglysningsafgiftsloven eller om overdragelsen alene udløste den faste afgift. Højesteret gav interessentskabet medhold i, at overdragelsen ikke udløste procentafgift.

Et interessentskab foretog i 2013 et apportindskud af fast ejendom til et kommanditaktieselskab mod vederlag udelukkende i aktier i dette kommanditaktieselskab. Interessentskabet var af den opfattelse, at adkomstændringen ikke udløste variabel tinglysningsafgift med 0,6 pct. af ejerskiftesummen, men alene den faste tinglysningsafgift. Skattemyndighederne var af den opfattelse, at der skulle betales variabel afgift med ca. 10,9 mio. kr.

Efter tinglysningsafgiftsloven betales der fast tinglysningsafgift for tinglysning af adkomstændringer ved forskellige omstruktureringer af selskaber, herunder ved selskabers tilførsel af aktiver til andre selskaber, men ikke variabel afgift.

Skatteministeriet var af den opfattelse, at bestemmelsen om betaling af fast afgift alene fandt anvendelse, når omstruktureringen kunne ske skattefrit efter reglerne i fusionsskatteloven, hvilket den pågældende omstrukturering ikke kunne, da den skete mellem to skattetransparente enheder.

Et flertal på 4 ud af 5 dommere var ikke enig heri og fandt, at efter ordlyden af bestemmelsen i tinglysningsafgiftsloven var både interessentskabet og kommanditaktieselskabet omfattet af begrebet ”selskabers mv.” i den pågældende bestemmelse i tinglysningsafgiftsloven. Efter Højesterets opfattelse ville det kræve en indskrænkende fortolkning af bestemmelsen at komme til det resultat, at transaktionen ikke var omfattet af bestemmelsen. En sådan indskrænkende fortolkning var der ikke belæg for.

Som interessentskabets advokat korrekt anførte, betød Skatteministeriets synspunkt, at der ville opstå en vilkårlig behandling af afgiftsmæssigt identiske transaktioner, idet det afgørende for afgiftsfriheden ville være, at omstruktureringen skete mellem kapitalselskaber. Højesteret afgjorde imidlertid sagen på baggrund af hvad ordlyd og forarbejder tilsagde.

Det må forventes, at omstruktureringer mellem transparente enheder, der har udløst variabel afgift, vil skulle genoptages og at Skattestyrelsen vil udsende et genoptagelsescirkulære herom.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab yder rådgivning om alle skatte- og afgiftsmæssige forhold, herunder også tinglysningsafgift. For yderligere information kontakt Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *