I oktober 2020 fremsatte regeringen et nyt lovforslag (L 28) om ændring af reglerne for indlevering af transfer pricing-dokumentation. Ændringen betyder – hvis den vedtages i sin nuværende form – at det bliver strafbart for virksomheden ikke at udarbejde og indsende transfer-pricing dokumentationen senest 60 dage efter indlevering af oplysningsskemaet (tidligere selvangivelsen).

Reglerne om transfer pricing er løbende blevet udbygget over årene. Armslængdeprincippet blev indført for at sikre, at indkomst og udgifter og dermed skattebetalingen/fradrag skete i de rigtige selskaber og ikke mindst i de rigtige lande.

For at øge skattemyndighedernes kontrolmuligheder blev der indført regler om pligt til at udarbejde transfer pricing-dokumentation. Reglerne skulle sikre, at der hos virksomheden fandtes et grundlag for skattemyndighederne til at kunne vurdere de kontrollerede transaktioner og derved sikre, at priser og vilkår for kontrollerede transaktioner blev fastsat i overensstemmelse med armslængdeprincippet.

Der har indtil nu været en lovbestemt pligt for virksomheder omfattet af reglerne til at skulle udarbejde og opbevare transfer pricing-dokumentationen. På anmodning fra skattemyndighederne har virksomhederne herefter inden for 60 dage skulle indsende dokumentationen. Hvis virksomheden ikke indsender dokumentationen inden for 60 dage, medfører dette som udgangspunkt en bøde på kr. 250.000 pr. indkomstår, der ikke indsendes dokumentation for. Bøden nedsættes dog som udgangspunkt til kr. 125.000 pr. indkomstår, hvis dokumentationen efterfølgende indsendes. Derudover kan der fastsættes en bøde svarende til 10 % af en eventuel indkomstforhøjelse, som kontrollen foranlediger.  

Denne pligt – og dermed også strafansvaret – ændres, hvis lovforslag nr. L 28 vedtages.

Hvis lovforslaget vedtages i sin nuværende form, skal virksomheder fremover automatisk indsende transfer pricing-dokumentationen senest 60 dage efter fristen for indgivelse af oplysningsskemaet. Med lovforslaget ophæves den eksisterende frist, som kun blev aktualiseret, hvis Skattestyrelsen sendte en anmodning til virksomheden.

Lovforslaget afklarer samtidig også Skattestyrelsens ret til at foretage skønsmæssige ansættelser i tilfælde af, at transfer pricing-dokumentationen ikke er udarbejdet rettidigt. Ved vedtagelsen af lovforslag nr. L 28 vil Skattestyrelsen kunne foretage en skønsmæssig ansættelse, uagtet om den skattepligtige efterfølgende udarbejder supplerende dokumentation, når blot dokumentationen ikke forelå rettidigt.

Der er tale om en væsentlig stramning af både dokumentationspligten, de skattemæssige konsekvenser (skønsmæssig ansættelse) og strafansvaret.

Ifølge lovforslaget vil konsekvensen af, at transfer pricing-dokumentationen ikke er indgivet rettidigt eller er mangelfuld, bl.a. være, at Skattestyrelsen er berettiget til at foretage et skøn på det grundlag, som Skatteforvaltningen vil kunne fremfinde ved at indhente alle relevante og tilgængelige oplysninger i en sag.

Dette rejser en række spørgsmål, bl.a. hvad der kan lægges i mangelfuld dokumentation og på hvilket grundlag skønnet skal foretages.

Det fremgår af lovforslaget, at skønnet vil skulle begrundes og at en ændring af den skattepligtige indkomst skal ske i overensstemmelse med et skøn over, hvilke priser og vilkår der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. Der er således ikke tale om en ændring af de helt almindelige forvaltningsretlige regler om sagsoplysning og begrundelse.

Forslaget ændrer ikke de eksisterende bøderegler. For sen indsendelse, manglende indsendelse eller indsendelse af utilstrækkelig transfer pricing-dokumentation kan straffes med bøde.

Det foreslås, at de skærpede regler skal gælde for transfer pricing-dokumentation, der udarbejdes for indkomstår, der starter den 2. april 2020 eller senere (indkomståret 2021).

Læs lovforslaget her.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab rådgiver i ansvarssager ved Skattestyrelsen og domstolene. For yderligere information kontakt Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk, Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *