De forhandlinger mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, der har været i gang siden valget den 5. juni 2019, blev afsluttet sent tirsdag den 25. juni 2019. Forhandlingerne har ikke mundet ud i et egentligt regeringsgrundlag, men derimod i det, der benævnes en ”politisk forståelse”. De overordnede skatte- og afgiftsmæssige tiltag i den politiske forståelse gennemgås i denne artikel.

I den politiske forståelse mellem partierne er der enighed om at gennemføre en lang række udgiftskrævende tiltag. Disse tiltag omtales ikke nærmere her.

På skatteområdet indeholder den politiske forståelse en række pejlemærker for, hvad den kommende tid vil bringe.

Det vigtigste her og nu er, at den lempelse af bo- og gaveafgiften for virksomhedsarvinger, der blev gennemført i 2017, vil blive tilbagerullet. Det vil sige, at generationsskifter af virksomheder fremadrettet vil blive pålagt en yderligere afgift. I dag er afgiften på 6 pct. af sådanne generationsskifter, men vil fremadrettet blive pålagt den almindelige afgift på 15 pct. Den politiske aftale omtaler ikke yderligere stigningerne i bo- og gaveafgiften, som Socialdemokratiet ellers tidligere har bebudet i 2018.

Det er vores anbefaling, at planlagte generationsskifter af virksomheder gennemføres hurtigst muligt, inden der fremsættes lovforslag om ændring af reglerne i boafgiftsloven. Det er vores vurdering, at der formentlig vil blive fremsat lovforslag om tilbagerulning af de i 2017 indførte lempelser henover sommeren 2019. Der er således et vindue til at gennemføre et generationsskifte til nedsat sats med 6 pct. efter de gældende regler. Det kan dog ikke helt udelukkes, at et lovforslag tillægges tilbagevirkende kraft allerede til den 25. juni 2019, men det mest sandsynlige formodes at være, at lovforslaget skal have virkning fra fremsættelsestidspunktet.

Dernæst indeholder den politiske forståelse nogle mere overordnede betragtninger om, hvad der skal ske på skatte- og afgiftsområdet. På EU-niveau vil en kommende dansk socialdemokratisk regering arbejde for en styrket indsats mod skattely og skattespekulation. Der er en målsætning om, at skatten i toppen ikke vil blive sænket. Der vil blive gennemført målrettede skattestigninger. Det er uklart, hvad sådanne målrettede skattestigninger nærmere dækker over, men det ligger fast, at en ny regering vil have det som mål, at der tilvejebringes ny finansiering på op imod 10 mia. kr. i 2025 for at kunne finansiere de udgiftskrævende tiltag, der også er indeholdt i den politiske forståelse. Den nye regering vil også opretholde den nu snart forhenværende regerings ønske om at styrke skattevæsenet. Det skal blandt andet ske ved, at der ansættes flere medarbejdere til at udføre skattekontrol.

For yderligere information kontakt Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / e-mail chb@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / e-mail pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *