En ny dom viser igen vigtigheden af at sikre sig en forudgående tilkendegivelse fra Skattestyrelsen vedrørende ophør af skattepligt ved fraflytning fra Danmark.

I en byretsdom fra december 2018 kom retten frem til, at en fader havde bevaret en boligmulighed i Danmark ved sin voksne søn.

Faderen, der havde drevet virksomhed i Danmark i mange år, valgte i august 2009 at flytte fra Danmark til Schweitz, hvor han havde en bolig, som han havde arvet fra sine forældre. I Schweiz havde han også en anden bolig – en lejlighed – som han opholdte sig i, når han pga. årstiderne ikke kunne være i den førstnævnte bolig i Schweiz. Faderen havde således i mange år ejet og opholdt sig i den bolig, som han havde arvet fra sine forældre.  

Inden fraflytningen blev der igangsat et generationsskifte, hvor faderen til sin søn overdrog en fast ejendom, der hidtil havde været anvendt af faderen som bolig. Sønnen flyttede efter overdragelsen ind i ejendommen sammen med sin hustru. Faderen opnåede ved fraflytningen henstand med betaling af dansk skat på aktieavance vedrørende faderens selskaber i Danmark.  

Efter fraflytningen modtog faderen i oktober 2010 en likvidationsudlodning fra et selskab i Danmark. Likvidationsudlodningen oversteg det beløb, der var opnået henstand med og SKAT såede herefter tvivl ved, om faderen reelt var fraflyttet Danmark i 2009.

Faderen, der havde to ejendomme til rådighed i Schweiz, og som havde solgt sin bolig i Danmark til sin søn og dennes hustru, gjorde gældende, at han var reelt fraflyttet og at en overnatningsmulighed ved sønnen ikke kunne udgøre en boligmulighed i kildeskattelovens forstand. Under sine ophold i Danmark havde faderen overnattet både ved sin søn og datter. Derudover kom faderen på det ovenfor nævnte selskabs kontor for at ordne nogle praktiske gøremål i forbindelse med sine ophold i Danmark.

Byretten fandt, at faderen havde bevaret en boligmulighed i Danmark, som han benyttede sig af i betydeligt omfang. Derudover fandt retten, at sagens øvrige omstændigheder vidnede om, at faderen ikke havde været afklaret med, om han ønskede at bosætte sig varigt i Schweiz.

Byretten fandt således, at faderens mulighed for at overnatte ved sin søn eller datter under ophold i Danmark var tilstrækkeligt til at statuere, at faderen havde bevaret en boligmulighed.

Det må anses som højst usædvanligt, at en faders mulighed for at overnatte hos sine børn under ophold i Danmark kan medføre, at faderen derved har bevaret en boligmulighed efter kildeskattelovens bopælsbestemmelse. Det er efter langvarig praksis afgørende, at den pågældende har bevaret rådigheden over en bolig efter fraflytningen, hvilket ikke syntes at være tilfældet i den pågældende sag. Faderen rådede således hverken over sønnens eller datterens boliger.  

Byrettens bemærkning om faderens manglende afklarethed omkring fraflytningen relaterer sig til det forhold, at man i praksis i et vist omfang ser på fraflytterens hensigt med fraflytningen, når der ikke er bevaret en bolig, men den pågældende derimod har en mere løs boligmulighed.

Det er efter praksis meget svært at løfte bevisbyrden for en hensigt, der er et subjektivt forhold. I den pågældende sag begrundede byretten da også dommen med en noget vag henvisning til omstændighederne ved fraflytningen. 

Sandheden er, at bevisbyrden i situationer som denne pålægges skatteyderne, der efterfølgende skal bevise, at de har haft til hensigt varigt at tage ophold i udlandet, da en overnatningsmulighed ved nærmeste familie kan statuere bopæl.

Byrettens afgørelse er meget vidtgående. Spørgsmålet er, om den egentlige tvist i sagen burde have været, om værdiansættelsen af aktierne ved fraflytningen var korrekt, og ikke om faderen var fraflyttet Danmark eller ej.

Dommen viser, hvor svært det er at løfte bevisbyrden for fraflytning og hensigt herom efterfølgende. Det er vores anbefaling, at man i forbindelse med fraflytning i de tilfælde, hvor der fortsat bevares en tilknytning til Danmark i form af boligmulighed, familie og større aktiver, altid bør søge et bindende svar hos Skattestyrelsen, hvor det kan afklares, om man under disse omstændigheder kan anses for at være fraflyttet eller ej. Rejses sagen efterfølgende som en almindelig ligningssag, vil bevisbyrden ofte være meget vanskelig af løfte.

Hvis du overvejer at fraflytte landet, og du efterlader dig familie og/eller større værdier eller erhvervsmæssige interesser i Danmark, står vi gerne til rådighed for at sikre, at du ikke efter fraflytningen bliver mødt med krav fra de danske skattemyndigheder.

For yderligere information kontakt Christian Bachmann på tlf. 30304521 eller e-mail chb@bachmann-partners.dkAnn Rask Vang på tlf. 20947821 eller e-mail ava@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40353535 eller e-mail pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *